Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular / Ynt: TAŞITLAR
« Son İleti Gönderen: mutlu 25 Mayıs 2018, 11:45:01  »

       Merhabalar ,  aşağıdaki  iki maddeden de faydalanılabilir .
     
   237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. maddesi Taşıtların satılabilmeleri:

 Madde 13 – Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır.  Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir...

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Hurdaya çıkarılan, satılan veya devredilen resmi taşıtlar.

 
Madde 40 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/7/2008-26940) (4)
Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması nedenleriyle, gerek kamu kurum veya kuruluşları gerekse Maliye Bakanlığınca satışı yapılacak olan resmi taşıtların satışı yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tarafından trafik tescil şube veya bürolarında trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi yaptırılması zorunludur.
Trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi için; 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun eklendiği bir yazı ile trafik tescil şube veya bürolarına müracaat edilir.
Rapordaki kayıtlara ve talebe göre;
a) Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konulur ve bu durum bilgisayar kayıtlarına işlenir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar tamir edilmiş olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.
b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamasından dolayı satışı öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu taşıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan satışa ilişkin belge esas alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarında adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.
c) Alıcıların bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmemeleri halinde, aracın önceki maliki olan kurum veya kuruluşun müracaatı üzerine satış tarihi itibariyle alıcısı adına mevcut plakası üzerinden resen tescil işlemi yapılır.
2
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular / Ynt: TAŞITLAR
« Son İleti Gönderen: freedom 23 Mayıs 2018, 13:44:22  »
Merhaba,

Her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrine ilişkin Başbakanlık genelgesi linki

http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2001/2001-0320-04421.pdf

Ayrıca MKE Hurdaİşletmesi Müdürlüğü yazısı linki

https://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/mevzuat_detay.php?kod=1513&turu=ge

Alıntı
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-4421
19/03/2001
Konu :

GENELGE
2001/15
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerini “...verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve millî ekonomi ile uyum içinde...” ve “...ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak...” yürütmeleri amaçlanmış olmakla beraber, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Resmî Daire ve İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 6 ayda bir piyasa etütlerine dayanarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri...“ hükmü gereğince, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri (HURDASAN) A.Ş., bu kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlardan, her türlü hurda malzemeyi toplama ve değerlendirme göreviyle yükümlü kılınmıştır.
Bu nedenle; 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrinin temini hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bülent ECEVİT
Başbakan

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekr.ne
Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
3
Diğer Konular / 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun
« Son İleti Gönderen: KMY 19 Mayıs 2018, 02:21:43  »
Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
(Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.)


 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
4
Diğer Konular / Ynt: Ramazan Ayınız mübarek olsun.
« Son İleti Gönderen: mutlu 16 Mayıs 2018, 10:17:30  »    Amin , ınsanlığa bu mübarek ay huzur getirsin inşallah...
5

      Merhabalar ,

    Aşagıdaki   Kık duyurusuna göre  doğrudan temin ile alınan   hizmet alımı için  doldurulması gereken bir form mudur tereddüt yaşadık  ilgili arkadaşlar EKAP 'da göremediklerini söylediler ...
   
     Cevaplar için şimdiden teşekkürler.HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI    (3 Mayıs )
Paylaş!

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” başlıklı 69.2 inci maddesi ile hizmet alımı ihalelerinde, Kurum tarafından hazırlanan ve işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun, idareler tarafından doldurularak EKAP’a kaydedilmesi ve formun bir örneğinin, ihale işlem dosyasında saklanması gerektiği düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespitinin, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu formun;

a. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan idarelerin 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirdiği tüm hizmet alımı ihalelerinde zorunlu olarak EKAP üzerinden doldurulması gerekmektedir.
b. Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen hizmet alımları ile (a)’da belirtilenler dışında kalan hizmet alımı ihaleleri açısından ise ihale ya da doğrudan temin işlemleri menüsündeki hazır belgeler bağlantısı içerisinden kullanıcı bilgisayarlarına indirilerek doldurulabilmesine imkân sağlanmıştır.

Tüm idarelere önemle duyurulur.
6
arkadaşlar memur ve işçi emeklisi emekli olduktan sonra kurumumuzda çalışmaya devam etmiş. işten ayrılıncada kıdem tazminatı talep ediyorlar. bununla ilgili internetten bikaç uzmanın yorumunu okudum. fakat mevzuat olarak bağlantı kurduklarını görmedim. iş kanunu 14. maddede de buna ilişkin hüküm yok. sizce ödenir mi. ödenirse kanunu dayanağı nedir. teşekkürler.
7
İşçi Mevzuatı / Ynt: KIDEM TAZMİNATI
« Son İleti Gönderen: hasan büyüközkan 16 Mayıs 2018, 08:36:33  »
biz yapıyoruz. kıdem ödeme gün sayısını 30 yerine 35 olarak alıyoruz. sendikadan doğan hakları olduğu için. kıdem tazminatı=gün sayısı*35*günlük giydirilmiş ücret/365 hesap bu.
9
Diğer Konular / Ramazan Ayınız mübarek olsun.
« Son İleti Gönderen: KMY 15 Mayıs 2018, 23:49:35  »
Ramazan ayınız mübarek olsun.


www.kamumaliyonetimi.org
10

Mali sistem açısından Selçuklulardan ve İlhanlılardan önemli derecede etkilenen Osmanlı Devleti'nde mali denetim, 16. yüzyıldan Maliye Nezareti'nin kuruluşuna kadar geçen süre içinde Başbâkî Kulluğu tarafından yürütülmüştür. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bir denetim kuruluşu olarak Başbâkî Kulluğunun varlığını 250 yıldan fazla sürdürdüğü değerlendirilmekte ve 19. yüzyılın başlarında yerini daha çağdaş kurumlara bıraktığı anlaşılmaktadır. 1838 yılında, Maliye Nezareti'nin kurulması sonrasında vergi tahsilatında yaşanan sorunların çözülebilmesi, devletin gelir ve gider kalemlerinin ve mali konuların denetlenmesi için çeşitli meclis ve komisyonlar kurulmuştur.

Tanzimat'ın uygulanışını sağlamak amacıyla, merkezde mali konuları denetlemek ve karar verip,sonuca bağlamak üzere 1840 yılında Meclis-i Muhasebe-i Maliye kurulmuştur. Meclisin asıl görevi, Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerde vergilerin yeniden tespit edilmesi, tahsiliyle ilgili problemleri ve
bu konudaki yolsuzlukları ve anlaşmazlıkları yasal zemin çerçevesinde bir çözüme kavuşturmaktır.

Bunun yanı sıra bütçe hesaplarının kontrolü de bu meclise verilmiş olup Hazine-i Hassa’nın dışında kalan nezaret ve dairelerin yıl içinde yaptıkları harcamaların kesin defterlerini incelemek de meclisin görevleri arasındadır. Meclisin kuruluş aşamasında görev ve yetki alanlarıyla ilgili tam ve kesin bir
düzenleme olmadığından, kısa bir süre içinde "Meclis-i Muhasebe-i Maliye" her türlü mali konu ve soruna el atmak durumunda kalmıştır. Mali işlerde istenilen verimin alınamaması ve kurulmuş olan meclisin ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine, mali düzenlemeleri gerçekleştirmek, bilhassa bütçe
ile ilgili hesapları kontrol etmek ve bütçeyi hazırlamakla görevli Meclis-i Muhasebe adında yeni bir meclis kurulmuştur.

Mali istikrarın sağlanması, gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınarak güçlü bir kamu maliyesinin tesisi ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar devam etmiş olup bu doğrultuda önemli girişimlerden biri de, batıdaki gelişmelere paralel olarak, 1862 yılında Divan-ı Ali-i Muhasebat adıyla Sayıştayın kurulması
olmuştur. 1876 Anayasasında yer alarak Anayasal bir kuruluş haline gelen Sayıştay, Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarının ve diğer işlemlerinin yıllık olarak denetlenmesi ve giderlerin harcamadan önce vize edilmesi işlerini yerine getirmeye başlamıştır.

Kaynak: T.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10