Kamu Mali Yönetimi Platformu

TAŞITLAR(Okunma sayısı 610 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TAŞITLAR : 26 Nisan 2018, 11:52:01
Merhabalar üstadlarım
 taşıtların hurdaya ayrılabilmesi için yasal dayanak nedir. şimdiden teşekkürler.TAŞITLAR Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2018, 16:00:56
Merhabalar üstadlarım
 taşıtların hurdaya ayrılabilmesi için yasal dayanak nedir. şimdiden teşekkürler.

Merhaba.
Yasal dayanak Taşınır Mal Yönetmeliği. Eğer Bütçe Kanunlarında özel hüküm yoksa Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Alıntı
r) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

.......
.......
254 Taşıtlar Grubu
254 01 Karayolu Taşıtları Grubu
254 01 01 Otomobiller
254 01 02 Yolcu Taşıma Araçları
254 01 03 Yük Taşıma Araçları
254 01 04 Arazi Taşıtları
254 01 05 Özel Amaçlı Taşıtlar
254 01 06 Mopet ve Motosikletler
254 01 07 Motorsuz Kara Araçları
254 02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu
254 02 01 Gemiler
254 02 02 Tankerler
254 02 03 Deniz Altılar
254 02 04 Römorkörler ve İtici Gemiler
254 02 05 Yüzer Yapılar
254 02 06 Tekneler
254 02 07 Botlar
254 02 08 Yelkenliler
254 02 09 Kanolar ve Kayıklar
254 02 10 Yatlar ve Kotralar
254 02 11 Sandallar ve Sallar
254 03 Hava Taşıtları Grubu
254 03 01 Motorlu Hava Taşıtları
254 03 02 Motorsuz Hava Taşıtları
254 03 03 Uzay Araçları
254 04 Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu
254 04 01 Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler
254 04 02 Demiryolu ve Tramvay Araçları


Alıntı
Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış
MADDE 28 – (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması  gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı
veya nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir.
(2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
(4) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.
(5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri edenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.
(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.
(7) (Ek: 14/3/2016-2016/8646 K.) İlgili mevzuatı gereğince, kasko sigortası yaptırılmış taşıt ve iş makineleri ile ekipmanın risk sonrası hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması durumunda hurdası, kasko sigortası genel şartlarına dayanılarak sigorta şirketine verilebilir. Bu durumda rizikonun gerçekleşmesi anındaki gerçeğe uygun değeri sigorta şirketinden tahsil edilir.

Diğer taraftan hurdaya ayırma işleminden sonra hurda niteliğindeki taşınır,  MKEK ile görüşülerek bu kuruma teslim edilmeli.

7 - Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslararası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve teşekkül'lerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak.Ynt: TAŞITLAR Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2018, 13:44:22
Merhaba,

Her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrine ilişkin Başbakanlık genelgesi linki

http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2001/2001-0320-04421.pdf

Ayrıca MKE Hurdaİşletmesi Müdürlüğü yazısı linki

https://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/mevzuat_detay.php?kod=1513&turu=ge

Alıntı
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-4421
19/03/2001
Konu :

GENELGE
2001/15
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerini “...verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve millî ekonomi ile uyum içinde...” ve “...ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak...” yürütmeleri amaçlanmış olmakla beraber, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Resmî Daire ve İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 6 ayda bir piyasa etütlerine dayanarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri...“ hükmü gereğince, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri (HURDASAN) A.Ş., bu kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlardan, her türlü hurda malzemeyi toplama ve değerlendirme göreviyle yükümlü kılınmıştır.
Bu nedenle; 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrinin temini hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bülent ECEVİT
Başbakan

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekr.ne
Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
Çukurova Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Şube Müdürü

Benim ayağımın altıda müsait, başımın üstüde nerede duracağını kendin belirle.

Tez ileri sürerim, antitezi kabul ederim. Kişileri hedef alan eleştirileri reddeder ilgilisine aynen iade.Ynt: TAŞITLAR Yanıtla #3 : 25 Mayıs 2018, 11:45:01

       Merhabalar ,  aşağıdaki  iki maddeden de faydalanılabilir .
     
   237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. maddesi Taşıtların satılabilmeleri:

 Madde 13 – Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır.  Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir...

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Hurdaya çıkarılan, satılan veya devredilen resmi taşıtlar.

 
Madde 40 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/7/2008-26940) (4)
Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması nedenleriyle, gerek kamu kurum veya kuruluşları gerekse Maliye Bakanlığınca satışı yapılacak olan resmi taşıtların satışı yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tarafından trafik tescil şube veya bürolarında trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi yaptırılması zorunludur.
Trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi için; 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun eklendiği bir yazı ile trafik tescil şube veya bürolarına müracaat edilir.
Rapordaki kayıtlara ve talebe göre;
a) Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konulur ve bu durum bilgisayar kayıtlarına işlenir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar tamir edilmiş olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.
b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamasından dolayı satışı öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu taşıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan satışa ilişkin belge esas alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarında adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.
c) Alıcıların bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmemeleri halinde, aracın önceki maliki olan kurum veya kuruluşun müracaatı üzerine satış tarihi itibariyle alıcısı adına mevcut plakası üzerinden resen tescil işlemi yapılır.