Kamu Mali Yönetimi Platformu

Feshedilen sözleşmelerde ödenecek Taşeron tazminatlarında GV ve DV Kesilir mi?(Okunma sayısı 470 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Alıntı
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
Feshedilen sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminatlar
MADDE 24 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası, tamamen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin, sürekli işçi kadrosuna geçiş nedeniyle feshedilmesi halinde yüklenicilere ödenecek tazminat tutarının hesabına ilişkin hükümleri içerir. Buna göre;
a) Söz konusu fıkraya göre feshedilmiş sayılan sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin % 80’ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat ödenmez.
b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmaz.
c) Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.
ç) Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.
d) Anılan fıkranın uygulanmasına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.
Örnek: Sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve iş eksilişi bulunmamaktadır. Ödenecek tazminat aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Ödenecek tazminat tutarı:  [(Sözleşme bedeli x 0,80) - Tamamlanan iş tutarı] x 0,05
Ödenecek tazminat tutarı:  [(100.000 x 0,80) - 30.000] x 0,05 = 2.500 Türk Lirası
Burada 2.500 TL den Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi ile KDV Hesaplama ve Tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hususunda görüşlerinizi öğrenmek isterim.

« Son Düzenleme: 18 Nisan 2018, 13:48:37 Gönderen: freedom »
Çukurova Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Şube Müdürü

Benim ayağımın altıda müsait, başımın üstüde nerede duracağını kendin belirle.

Tez ileri sürerim, antitezi kabul ederim. Kişileri hedef alan eleştirileri reddeder ilgilisine aynen iade.Alıntı
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
Feshedilen sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminatlar
MADDE 24 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası, tamamen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin, sürekli işçi kadrosuna geçiş nedeniyle feshedilmesi halinde yüklenicilere ödenecek tazminat tutarının hesabına ilişkin hükümleri içerir. Buna göre;
a) Söz konusu fıkraya göre feshedilmiş sayılan sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin % 80’ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat ödenmez.
b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmaz.
c) Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.
ç) Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.
d) Anılan fıkranın uygulanmasına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.
Örnek: Sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve iş eksilişi bulunmamaktadır. Ödenecek tazminat aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Ödenecek tazminat tutarı:  [(Sözleşme bedeli x 0,80) - Tamamlanan iş tutarı] x 0,05
Ödenecek tazminat tutarı:  [(100.000 x 0,80) - 30.000] x 0,05 = 2.500 Türk Lirası
Burada 2.500 TL den Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi ile KDV Hesaplama ve Tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hususunda görüşlerinizi öğrenmek isterim.Merhaba.
Aşağıdaki özelge doğrudan konu ile ilgili değil ama sanki benzerlik gösteriyor.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 39044742-KDV.1-1910                                         21/07/2014

Konu: İş yerinin müteahhit tarafından yıkılması karşılığı, müteahhitten alınarak işçilerin kıdem tazminatlarına ödenecek tutar için düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, merkez ve şube iş yerlerinde gıda maddesi satışı yaptığınız, merkez iş yerinin müteahhit tarafından yıkılarak bina yenileme inşaatına başlanacağı, yapılan anlaşma gereği iş yerinizde çalışan işçilerinize ait kıdem tazminatlarının müteahhit tarafından karşılanacağı belirtilerek, müteahhitten çalıştırdığınız işçilerin tazminatını ödemek amacıyla alacağınız para karşılığı düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            - GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.

            Aynı Kanun'un 38 inci maddesinde " Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Yine aynı Kanun'un "İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 39 uncu maddesinde, "işletme hesabı esasına öre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır.

            (Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacaklar; giderler ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.)

            Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulunması için hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile bu konunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, merkez işyerinizin yıkılması karşılığı olarak anlaşma gereği müteahhitten alacağınız ve iş yerinde çalıştırdığınız işçilere tazminat olarak ödeyeceğiniz paranın, ticari kazancınıza dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

            - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi bulunduğu, ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, ayrıca bu maddede sayılan faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanununun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olacağı; 2 nci fıkrasında, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, merkez iş yerinizin yıkılması karşılığı olarak  müteahhitten alacağınız  tüm tutarlar ( iş yerinde çalıştırdığınız işçilere tazminat olarak ödemek üzere alınanlar dahil) KDV matrahına dahil bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2018, 15:18:48 Gönderen: Ahmet KORKUT »