Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Garanti Belgesinden Damga Vergisi Kesilir mi?(Okunma sayısı 615 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MErhabalar, idareye malzeme ile birlikte teslim edilen garanti belgesinden damga vergisi kesintisi yapılır mı? Garanti belgesi düzenlenmeyen veya olmayan malzemeler ve hizmet alımları için alınan garanti taahhütnamesinden damga vergisi kesiliyor, ancak ilgili kanuna göre düzenlemiş olanlardan kesilmesi gerekir mi?
Teşekkürler....Garanti Belgesinden Damga Vergisi Kesilir mi? Yanıtla #1 : 18 Şubat 2018, 04:05:55
Alıntı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.02.62-010-7                                                                    22/02/2012

Konu : Garanti Taahhütnamesi başlıklı kağıdın damga vergisi

ve harca tabi olup olmadığı hk.

 

 

 

                                                                                           ...

 

İlgi :   ... tarih ve B 04 2 MKE 0 76 00 03/5770

 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Kurumunuz ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında düzenlenen sözleşmelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılandığı, sözleşme konusu ürünlerin tesliminden önce şartnameler gereği ürünlerinize ait "Garanti Taahhütnamelerinin" imzalanarak verildiği belirtilerek bazı kuvvet komutanlıklarınca garanti taahhüt harcı olarak sözleşme bedelinin binde 7,5 nispetindeki meblağın saymanlıklara yatırılması talep edildiğinden bahisle Kurumunuzla müşterileriniz arasında ihtilafa neden olan konu ile ilgili olarak görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükümleri yer almaktadır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42 nci maddesinde  ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen fıkra) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Anılan maddede aynı zamanda, menkul ve gayrimenkul malların alım, satım, taahhüt ve rehin işlemlerini kapsayan her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş, Kanuna bağlı (2)sayılı tarifenin I/1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için nispi harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Yazınız eki " ... Garanti Belgesi" (garanti belgesi) başlıklı kâğıdın incelenmesinden, garanti süresinin malın kabul tarihinden itibaren başladığı, yeni üretimlerde tüm parçaların, revizyonlarda değiştirilen parçaların garanti kapsamında olduğu, malın garanti süresi içerisinde tamirde geçen sürenin garanti süresine ilave edileceği, malın kullanım/bakım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından doğan arızaların garanti kapsamı dışında olduğu, garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulacağının kabul ve taahhüt edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yazınız ekini teşkil eden garanti belgesi 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesi gereğince değer gösterilmesi mecburi kâğıtlar kapsamında bulunduğundan, noterde onaylatılması halinde söz konusu kâğıdın, işin mahiyetine uygun olarak gösterilecek değer üzerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 inci maddesi gereğince nispi harca ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

                     ...

Gelir İdaresi Daire Başkanı

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/node/96726
Alıntı
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1566-277                                                                07/05/2011

Konu : "Garanti taahhütnamesi" başlıklı kağıda ilişkin

damga vergisi hk.

 

... SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi :   .... tarih ve ..... evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, saymanlığınız tarafından ödemesi yapılan hakedişler ile ilgili sözleşmeye istinaden düzenlenen Garanti Taahhütnamesi/ Belgesi başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin e damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu kâğıtların damga vergisi oranı 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, ... Başkanlığı ile ... A.Ş. arasında .../.../2010 tarihinde imzalanan ... ihale kayıt numaralı sözleşme konusu muhtelif müstahzar ilaç malzemesinin, sözleşmenin "16.7.Garanti ve bakım, onarım" başlıklı bölümünde yer alan maddeler kapsamındaki yükümlülükler yönünden garanti ve taahhüt edilmesine yönelik olarak düzenlendiği anlaşılan "Garanti Taahhütnamesi/Belgesi" başlıklı kâğıdın, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca söz konusu kâğıtta atıf yapılan .../.../2010 tarihli sözleşme bedeli olan 179.220,25.-TL üzerinden binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

...

 Vergi Dairesi Başkanı a. Grup Müdürü V.

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/node/95344Alıntı
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 90792880-155.01.01.01[2014/3051]-609                                                           10/06/2015

Konu : Sözleşmedeki garanti hükmüne istinaden ayrı bir taahhütname düzenlenmemesi halinde damga vergisi hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... arasında ... tarihinde imzalanan ... Genel Tadilatı İşi Sözleşmesine ait damga vergisinin ödendiği, ancak ilgili idare tarafından söz konusu sözleşmenin 33.4 üncü maddesinde yer alan garanti taahhüdüne ilişkin hüküm gereğince ayrıca damga vergisi ödenmesi gerektiğinin bildirildiği belirtilerek, sözleşmeden ayrı olarak garanti taahhütnamesi/belgesi düzenlenmeden, sözleşme hükmünde yer alan garantiye ilişkin belirleme nedeniyle ayrıca damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tâbi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

... arasında ... tarihinde düzenlediğiniz ... Genel Tadilatı İşi Sözleşmesinin, ...Personel Kısmı ve Foto Film Merkezi Binalarda inşaat, mekanik ve elektrik iş kalemlerinde oluşan bina tadilat işinin 307.000,00 TL bedelle yapımına yönelik olarak düzenlendiği, sözleşmenin 33.4 üncü maddesinde, iş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemlerinin 2 (iki) yıl boyunca yüklenicinin garantisi altında olacağı belirtilmiştir.

Buna göre, şirketiniz ile ... arasında düzenlenen sözleşmenin "33.4." maddesi kapsamındaki garantiye yönelik olarak, sözleşmeden ayrı bir tahhütname veya bu mahiyette bir kağıt düzenlenmemesi halinde, söz konusu sözleşmede yer alan iş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemlerinin 2 (iki) yıl boyunca yüklenicinin garantisi altında olacağı belirlemesi için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/sozlesmedeki-garanti-hukmune-istinaden-ayri-bir-taahhutname-duzenlenmemesi-halinde-damga-vergisi
Alıntı
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-155[(1)S.T.I/A-1-2014]-35                                                                   10/04/2014

Konu : Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Milli Savunma Bakanlığı ile şirketiniz arasında yapılan araç mübadele işinin uhdenizde kalması sonucunda imzalanan 25.07.2013 tarihli sözleşmenin 34 üncü maddesinde, verilen yeni araç için firma garantisi istenildiği belirtilerek, bu maddeye istinaden her araç ile birlikte verilen garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Yazınız eki şirketiniz imzası bulunan "Garanti ve Servis Kılavuzu" başlıklı kitapçığın (kâğıdın) incelenmesinden, garanti süresinin malın teslim tarihinden itibaren 3 yıl/100.000 km. olduğu, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının firmanızın garantisi altında olduğu, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirinin yapılacağı, garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresinin, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlı olacağı... garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulacağı hususlarının kabul ve taahhüt edildiği, belli bir bedele yer verilmediği gibi bu bedelin hesaplanmasına imkan veren bir kağıda da atıf yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Milli Savunma Bakanlığı ile şirketiniz arasında yapılan araç mübadele işinin uhdenizde kalması sonucunda imzalanan 25.07.2013 tarihli sözleşmenin 34. maddesine istinaden her araç ile birlikte verildiği anlaşılan başvurunuz eki "Garanti ve Servis Kılavuzu" başlıklı kağıdın, taahhütname mahiyeti olmakla birlikte belli ve hesap edilebilir bir bedel içermediğinden damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu "Garanti ve Servis Kılavuzu" başlıklı kağıdın, belli paraya yer verilmesi ya da belli paranın hesaplanmasına imkan veren bir kağıda atıf yapılması suretiyle düzenlenmesi durumunda taahhütname olarak damga vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/node/98179