Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Doğrudan Temin Hizmet Alımı(Okunma sayısı 960 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Doğrudan Temin Hizmet Alımı : 08 Şubat 2018, 09:28:01
Doğrudan Temin (22/d) yöntemiyle yapılan hizmet alımı için (sözleşme yapılmadan)Muhasebe tarafından istenilecek belgeler hakkında bilgi almak istiyorum.Hizmet işleri hakediş raporu istiyoruz Tif yerine.Bunun dışında hizmet işleri kabul teklif belgesi ve Hizmet işleri kabul tutanağı istenir mi?Doğrudan Temin Hizmet Alımı Yanıtla #1 : 14 Şubat 2018, 00:14:31
Alıntı
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri
Bey’iye aidatı ödemeleri
Madde 28-  Bayilere yapılacak bey’iye aidatı (satış aidatı) ödemelerinde, satılmak üzere verilen değerli kağıtlara ilişkin alındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını gösteren, muhasebe birimince onaylı liste  ödeme belgesine bağlanır.

Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri

Madde 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/11/2016-29879)

Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.


a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

- Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,

- Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.),

- Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare,  başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste,

b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;

- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

c) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 325 inci maddesi uyarınca yapılacak ödemelerde birinci fıkranın (a) bendinde istenen belgelere ilave olarak mahkeme kararı,

d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak yol tazminatı ödemelerinde;

- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

- (Ek:RG-11/10/2017-30207) Keşif işlemlerinde keşif zaptı, haciz işlemlerinde haciz tutanağı,

ödeme belgesine bağlanır.

Madde 30 –17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca sulhen karşılanacak zararların nakden ödenmesinde;
-Ödenecek zararın miktarını belirleyen ve zarar tespit komisyonu başkanı ile alacaklı veya temsilcisi tarafından imzalanan sulhname,

-Valinin onayı veya gereken hallerde İçişleri Bakanının onayı,

ödeme belgesine bağlanır.

Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri
Madde 31- Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun  24 üncü maddesinde belirtilen kararname esaslarına göre gerçekleştirilir.         


Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri
Madde 32 –Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde;


-Tapu senedinin onaylı örneği,

-Hasar tespitine ilişkin uzman raporu,

-Harcama talimatı,

ödeme belgesine bağlanır.

Vergi, resim , harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler
Madde 33 – İş veya mal veya hizmet satınalınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde;


- Harcama talimatı,

- Alındı,

ödeme belgesine bağlanır.

Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri
Madde 34-Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde;

- Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),

ödeme belgesine bağlanır.

Tarifeye bağlı ödemeler
Madde 35-Komisyon ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a)  Komisyon ücretlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,

- Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont),

b)  Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde;

- Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),

c) İlan giderlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,

- Fatura,

-İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak,

d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,

- Sigorta poliçesi veya zeyilname,

e)Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Kurs ve toplantılara katılma giderleri
Madde 36-  Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;


- Görevlendirme yazısı,

- Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge,

- Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge,

ödeme  belgesine bağlanır.

 Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için idarece karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yazısı yerine ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı aranır.

 Görevlendirme yazısı veya yetkili makam onayının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Seçim giderleri
Madde 37-  26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, seçim kurulları başkan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur, hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara görev mahalli içerisindeki çalışmaları için ödenecek ücretlerde;

- Harcama talimatı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),

ödeme belgesine bağlanır.

 Söz konusu Kanun uyarınca yapılacak satınalmalarda, Yönetmeliğin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.

Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri
Madde 38- 9/12/1933 tarihli ve 2349 sayılı Kanun uyarınca fahri konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde;

- Aidatın hesabını ve yapılan harcamaların ayrıntısını gösteren fahri konsolosça düzenlenip bağlı bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste,

- Dışişleri Bakanlığının onayı,

ödeme belgesine bağlanır.

Telif ve tercüme ücretleri
Madde 39- Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler:


1- Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde;

-Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı,

- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 32),

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33 veya 33/A),

- Fatura,

2- İnceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde;

-Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldüğüne ve verilecek ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı,

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek:33),

- Fatura,

3- Yayın kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinde;

- Harcama talimatı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),

4- Yarışma suretiyle sağlanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde;

- Yetkili makamın onayını taşıyan yayın kurulu kararı,

b) Kuruluşların özel yayın yönetmelikleri uyarınca yapılacak ödemelerde;

- Yayın komisyonu kararı,

- Sözleşme,

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33),

- Fatura,

c) Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler ile Şer'i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabancı Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması ve Şer'i Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği uyarınca yapılacak ödemelerde;

- Harcama talimatı,

- Sözü edilen Yönetmelik eki ücret ödeme fişi,

- Fatura,

d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

ödeme belgesine bağlanır.

Avukatlık hizmet bedelleri
Madde 40–  (Değişik:RG-5/11/2016-29879)

Avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde;


- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde;

- İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,

- Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura,

ödeme  belgesine bağlanır.

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde;

- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,

- Fatura,

- Davacı personel için yapılacak ödemelerde ilgili Bakanın onayı,

ödeme  belgesine bağlanır.

d) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeliğin “Çeşitli hizmet alımları” başlıklı 46 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen hallerde ayrıca ilgili Bakan onayı aranır.

Avukatlık hizmet bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuatı uyarınca farklı belgeler istenmesi halinde bu belgeler ödeme belgesine bağlanır.

Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri
Madde 41- Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) Yarışma konusu olan proje ödüllerinin ödenmesinde;


- Harcama talimatı,

- Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı,

-Ödüller önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını gösterir tespit tutanağı,

- Fatura,

 ödeme belgesine bağlanır.

b) İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde;
-Harcama talimatı, ilgili mevzuatında belirtilen hallerde üst yöneticinin onayı ,

 -Sözleşme,

 -Yetkili komisyonun kabul onayı,

 -Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Proje teşvik ve destekleme giderlerinden ihale mevzuatına göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahat giderlerinin ödenmesinde, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.

Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri
Madde 42- Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;


- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

ödeme belgesine bağlanır.

Ulaştırma ve haberleşme giderleri
Madde 43- Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.


a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;

-Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak  ilgili daire amirince onanmış fatura,

ödeme  belgesine bağlanır.

b) Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak  ilgili daire amirince onanmış fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

                c) Bir bağlantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde; 

- Taahhüt dosyası,

-  Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Taşıma giderleri
Madde 44 -Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

a) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;


- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneğinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.

b) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;

- Onay belgesi,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

c) Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde;

- Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 34),

ödeme belgesine bağlanır.

Kiralar
Madde 45 - Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.


a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

b) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde;

-Taahhüt dosyası,

- Fatura,

-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

ödeme belgesine bağlanır.

Çeşitli hizmet alımları
Madde 46-İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, kurs, koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları (gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname),

- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

ödeme belgesine bağlanır.
Doğrudan Temin Hizmet Alımı Yanıtla #2 : 14 Şubat 2018, 10:36:49


        Merhabalar,
 
       Merkezi Harcama Belgelerinin  Hakediş Raporu başlıklı   madde 7" ..............  hizmet türüne  ve işin özelliğine  göre  yalnızca ilgili sayfaları  ve gerekli  görülen diğer belgeler  düzenlenerek  yüklenici  ve kontrol elemanlarınca imzalanır , yetkili makamca onaylanır"  şeklinde düzenlendiğinden     "Hizmet işleri teklif belgesi ve kabul tutanağı "da  istenir...

      İyi çalışmalar...Doğrudan Temin Hizmet Alımı Yanıtla #3 : 27 Şubat 2018, 14:05:12
Çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.Doğrudan Temin Hizmet Alımı Yanıtla #4 : 05 Mart 2018, 09:32:26


      Rica ederim  .