Kamu Mali Yönetimi Platformu

aylık ssk teşvik indiriminin faturaya eklenmesi(Okunma sayısı 1910 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhaba
6661 sayılı kanun ssk teşvik indirimi uygulamasını x bir kamu kurumu yani belediye aylık hakkediş için kesilen faturada kdv hesaplanmadan önceki rakamdan düşülüp sonra kdv hesaplanması gerektiğini bildirdi bu şekilde bir uygulama doğrumudur ayrıca bu uygulama yapılsa dahi aylık ssk ödemesinden düşen ssk teşvik indirimi yani günlük 3,33 olan rakam ssk sisteminde otomatik olarak düşmektedir ödeme esnasındada çıkan rakam kadar eksik ödeme yapılmaktadır sosyal sigortalar kurumuna +kdv olarak ödeme yapılmamaktadır dolayısı ile faturada böyle bir ilişkilendirme nasıl yapılır şimdiye kadar uygulanan hakediş raporunda ssk teşvik indirim rakamını düşerek ödemiştir kurumlar yada ödeme emrinde belirterek ödeme esnasında düşerek ödemiştir kdv ile ilişkilendirilmesi doğru bir işlemmidir?aylık ssk teşvik indiriminin faturaya eklenmesi Yanıtla #1 : 23 Şubat 2017, 11:54:22
düşülen sssk indirimi kdv ile ilişkilendirilmez hakediş ve ödeme emri belgesinde  kesintiler kısmında düşülmesi gereklidir. belediyenin yaptığı yanlış bir uygulama çünkü firmanın kdv sinde eksilişe neden olur

361     99.04.00             dıraylık ssk teşvik indiriminin faturaya eklenmesi Yanıtla #2 : 23 Şubat 2017, 16:33:55
Belediyenin Yaptığı bencede yanlış fatura da hakediş raporunda kesilmesi gerekiyor. Konuya İlişkin Muhasebat ın görüş yazısı .

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   :   90192509-210.11.03-7082   20/04/2016
Konu :   Asgari Ücret Desteği

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında,
“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.” sekizinci fıkrasında ise “4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.” hükümleri yer almaktadır.
Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 10/02/2016 tarihli ve 2016-4 Nolu Genelgenin “İhale Makamlarınca Destekten Yaralanan İşverenlerin Hakedişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul Ve Esaslar” başlıklı 6 ncı maddesinde de,
“….
Yukarıda belirtilen idarelerden iş alan işverenlere en son aya ait hakedişin ödenmesinde; hakediş/hakedişlerden kesilemeyen asgari ücret destek tutarları önceki aylarda gerçekleşen destek tutarları dikkate alınarak emanet hesaplarına alınır. En son aya ait hakediş tutarının, asgari ücret destek tutarlarını karşılamayacağının anlaşılması halinde bir önceki hakedişten de bu maksatla yeteri kadar kesinti yapılarak emanet hesaplarına alınır.
Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun “İdarelerce e-borç sorgulama" ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılır. Emanete alınan tutarlar yararlanılan asgari ücret destek tutarlarından fazla ise bu tutarlar idarelerce işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilir. Borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda ise işverenlere iade edilir.” denilmektedir.
Uygulamanın başlamasıyla birlikte muhasebe birimlerinden Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden emanete alınan tutarlar ile genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların hangi yardımcı hesap kodlarına kaydedileceğine ilişkin tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.
Uygulama birliğinin sağlanması açısından asgari ücret destek tutarı hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.
1- Hakedişten kesilen asgari ücret destek tutarı, kesinleşinceye kadar “333.98-5510 sayılı Kanunun 68.Md.’si Uyarınca Yapılan Kesintiler” yardımcı hesabına kaydedilecektir.
2- Genel bütçe dışındaki kamu idareleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenen destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise malmüdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılacak, aktarılacak bu tutarlar için bankaya verilecek talimatta söz konusu tutarın “Asgari Ücret Desteği” olduğunun açık bir şekilde dekontlarda yer almasına özen gösterilecektir.
3- Muhasebe birimlerinin banka hesaplarına aktarılan tutarlar muhasebe birimlerince “05.09.01.99-Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler” yardımcı hesabı kullanılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
   (e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı
Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine