Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Eski Yıllara Ait Teminat Mektuplarının İadesi(Okunma sayısı 3043 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhaba. Saymanlık kayıtlarımızda 1999-2003 yıllarına ait süresiz teminat mektupları bulunmakta. Saymanlık her yıl bu teminatların iade işlemlerini yapmamız için, Muhasebat 15. Nolu Tebliğin EK-1 indeki formu gönderiyor. İdare olarak iade işlemlerini gerçekleştirmek istiyoruz fakat su sorunlarla karşı karşıyayız;
a. Bahse konu işlerin ihale dosyalarını bulamadık o yüzden kesin kabulün yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz.
b.Teminat mektubu üzerindeki işin adında geçen binaların yıllar icerisinde muhtemelen ismi değiştirildiginden islerin nerede yapıldığı bilmiyoruz.
c. SGK genel müdürlüğüne, ilisiksizlik belgelerinin tarafımıza gönderilmesi için yazılı talepte bulunduk. Fakat gelen cevapların bazılarında, işyeri dosyasinin kanun kapsamından çıkarılarak iz ve imha (SEKA) kapsamında işlemden kaldırıldığı, bazılarında ise işyeri sicil numarasının bildirilmesi durumunda yazımıza cevap verileceği tarafımıza iletildi. Ancak söz konusu islerin dosyaları olmadığından işyeri sicil numarasını da bilmiyoruz.
ç. Söz konusu firmaların vergi borcu sorgulamasına esas vergi numarasını öğrenmek için Ticaret Odasına yazı yazdık. Fakat gelen cevaplarda firmalardan bazılarının ticari kaydının silindiği cevabını aldık.
Sonuç olarak, elimizde su an kesin kabul tutanağı, ilisiksizlik belgesi ve vergi borcu olup olmadığına dair yazı olmadığı için teminat iadesini yapamıyoruz. Bu konuda başka neler yapabiliriz , başka bir çözüm yolu var midir ?Eski Yıllara Ait Teminat Mektuplarının İadesi Yanıtla #1 : 02 Şubat 2017, 17:57:40
Merhaba.
Muhasebat 15 Nolu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere  kefalet sözleşmelerinde (süresiz teminat mektuplarında) risk gerçekleşip teminat altındaki alacak muacceliyet kazandıktan sonra bu alacak, Borçlar Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Bu sürenin, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirilmediğinin tespit edildiği veya kanunda sayılan diğer nedenlerle teminatın gelir yazılmasını gerektiren şartların meydana geldiği tarihten itibaren başlaması gerekir. Bu kapsamda teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda 6728 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Eğer teminat bedelleri 500TL ve altında bir bedel ise hazırlayacağınız bir tutarak  ile beraber Muhasebe birimine teminatların bankaya iadesi için bir yazı yazmanız yeterli.
Teminat bedeli 500TL'den daha yüksek ise muhasebe birimine "teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilemediğine" dair yazı yazmanız yeterli olur.
Alıntı
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : 90192509-210.02.02-28725                                                                                                                 21/12/2016
Konu : Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları


Bilindiği üzere, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesinde, “(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle
bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; muhasebe birimi kayıtlarında bekletilen ve düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk
lirası ve altındaki teminat mektuplarından uyuşmazlığa konu edilmeyenler hakkında ilgili idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre;

1- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,

2- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,

3- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise; 500 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi,

gerekmektedir.

Birleştirilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara ait teminat mektupları devredilen bankalara iade edilecek, faaliyetleri tamamen sona eren bankalara ait
teminat mektupları ise düzenlenecek bir tutanakla imha edilecektir.


Bilgilerini ve gereğini rica ederim.