Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Pers.Çalıştırılmasına Dayalı Hizm.Alımları Hakedişinden Günlük3,33 TL Kesilecek(Okunma sayısı 7588 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
(5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.
(7) Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

( 8 ) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.
[/u]
(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”
''Hiç Birşey Hukuksuz Olmamalı''üstad geçici madde 5917 - 68, 100, 102 - 10/7/2009 mülga olmadı mı ?            Belirtilen değişiklik 6661 sayılı kanun mecliste14.01.2016 tarihinde  kabul edildi. Ancak Resmi gazetede yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlanınca 5510 sayılı kanuna işlenecek.
''Hiç Birşey Hukuksuz Olmamalı''27.01.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştırSayın Üstadların personel çalıştırmaya dayalı işlerde ödeyeceğimiz hakedişlerde günlük 3,33 tl eksik hakediş mi düzenleyeceğiz.Örnek 15 kişi çalışıyor 15*3,33*ay gün sayısı.Arkadaşlar burada en önemli konu şudur;
Alıntı
MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a)   2015 yılının aynı ayma ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b)   2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alman işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hâzinece karşılanır.

2014 yılında sözleşmesi imzalanan ve 31.12.2016 yılında sona erecek olan bir iş için bordroda çalışanların tümü 2015 yılında brüt  85 x 30 = 2.550,00 TL nin üzerinde brüt ücret alıyorsa  2015 yılı 1. dönem için 1.201,50 TL 2. dönem için 1.273,50 üzerinden %200 -%300 gibi 6661 sayılı yasaya göre bu işverenlere hazine teşviki uygulanmayacak demektir. Bu da demek oluyor ki SGK sigorta tahakkuk fişinde hazine teşviki olmayan hakedişlerden mahsup söz konusu değil.
 
« Son Düzenleme: 27 Ocak 2016, 12:22:21 Gönderen: Halil ALTAN »
Selam ve dua ile;
Halil ALTAN
Em. Saymanlık Müdürü
SMMM-Bağımsız Dış Denetçi
haaltan@gmail.comHazine teşviki mahsup edimek suretiyle eksk hakediş düzenlenmesi söz konusu olamaz. Zira yüklenici firma tarafından düzenlenecek faturanın üzerinde kdv matrahını azaltacak şekilde işlem yapılması vergi ziyaına yol açacaktır.
Hakediş raporunun kesintiler sütununda diğer kesintiler gibi kesinti yapılacaktır.
« Son Düzenleme: 27 Ocak 2016, 12:20:47 Gönderen: Halil ALTAN »
Selam ve dua ile;
Halil ALTAN
Em. Saymanlık Müdürü
SMMM-Bağımsız Dış Denetçi
haaltan@gmail.comSayın Üstadım hesap kodu olarak genel bütçede ve döner sermaye bütçesinde hangi hesapları kullanacağız yardımcı olabilirmisiniz.


Arkadaşlar burada en önemli konu şudur;
Alıntı
MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a)   2015 yılının aynı ayma ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b)   2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alman işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hâzinece karşılanır.

2014 yılında sözleşmesi imzalanan ve 31.12.2016 yılında sona erecek olan bir iş için bordroda çalışanların tümü 2015 yılında brüt  85 x 30 = 2.550,00 TL nin üzerinde brüt ücret alıyorsa  2015 yılı 1. dönem için 1.201,50 TL 2. dönem için 1.273,50 üzerinden %200 -%300 gibi 6661 sayılı yasaya göre bu işverenlere hazine teşviki uygulanmayacak demektir. Bu da demek oluyor ki SGK sigorta tahakkuk fişinde hazine teşviki olmayan hakedişlerden mahsup söz konusu değil.

         
Değerli üstadım.

    Ocak ayının hak edişleri  Şubat ayında ödenecek , ancak firma tarafından Ocak  ayı prim tahakkukları Şubat ayının    23’ne kadar kuruma bildirilecek ve ay sonuna kadar ödeyecek.. Biz tahakkuk fişlerini Şubat ayının hak edişinde yani Mart ayında görücez. Ocak ayının Kesintilerini, Şubat ayı  hak edişinden Tahakkuk fişinde gösterilen bedele göre kesilmesinde bir sakınca varmıdır. Daha açık bir ifadeyle kamu zararı oluşur mu.?

''Hiç Birşey Hukuksuz Olmamalı''Alıntı
( 8 ) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

Yasal düzenlemede "hazine tarafından karşılanacak tutar" ifadesi geçtiğine göre SGK primi mahsubu yönünden tahakkuk fişinde görünen tutarla ihale dokümanına göre yüklenici firmanın istihkaka bağladığı bordroda hesaplanan  SGK tutarlarının karşılaştırılması gerekir.
Bu sebeple, benim kanaatime göre ödeme tarihinde kesinti tutarı SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE kesin olarak hesaplanmadığı için ilk ay kesinti yapılmaması kamu zararı oluşturmaz. Ancak son hakediş ödemesinde dikkatli olunarak prim kesintisi yapılmalı diye düşünüyorum.                           

 Konu ile ilgili olarak http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_100-tl-asgari-ucret-desteginden-kimler-nasil-yararlanacak-5844.html#.Vq4crlUgXl8.facebook gerekli açıklamalara dikkat.
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2016, 17:20:01 Gönderen: Halil ALTAN »
Selam ve dua ile;
Halil ALTAN
Em. Saymanlık Müdürü
SMMM-Bağımsız Dış Denetçi
haaltan@gmail.com6661 sayılı kanunla MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”
Söz konusu madde de belirtilen usul ve esaslar ne zaman belirlenecektir.Konu ile ilgili 05.02.2016 tarihli SGK duyurusu ektedir.
Ocak-2016 hakedişlerinden kesinti yok.
Selam ve dua ile;
Halil ALTAN
Em. Saymanlık Müdürü
SMMM-Bağımsız Dış Denetçi
haaltan@gmail.comSayın Halil ALTAN bey ilginize teşekkür ederim.Sözkonusu genelge ve soru ve cevaplar SGK sitesinde yer almaktadır.http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurulardestek priminin nasıl sorgulanacağına dair bir duyuru yayınlanmıştır.