Kamu Mali Yönetimi Platformu

Kamu İhale Kurulu Kararları (Okunma sayısı 4988 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kamu İhale Kurulu Kararları : 01 Aralık 2013, 20:19:50
Karar Tarihi: 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.I-4340
İşçiye dayalı hizmet alımlarında, isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği değerlendirilebilir ise de  mevcut mevzuat hükümleri ve Kurul kararları çerçevesinde asgari işçilik maliyetini karşılayacak bir açıklama sunması imkanı bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği


Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.I-4341
İsteklilerin Bir yıldan uzun süreli özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gerektiren  iş kalemi için bir yıl süreli belgelendirme yaptığı, bir yıllık belge tutarının ihale süresi olan üç yıl ile çarpılmak suretiyle açıklama yapıldığı ve belge üzerinde poliçenin vade bitiminde aynı şartlar dahilinde uzatılacağına ilişkin ibare bulunmadığı anlaşıldığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği


Karar Tarihi : 20.11.2013
Karar No : 2013/UY.I-4338
idareye sunulan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için öngörülen tutarlar toplamı olması gerekenden 0,04 TL eksikse de, bu farkın yukarıda  bilgisayar programındaki işlem hatasından kaynaklandığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinin, birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilmesine imkân tanıdığı ve her ne kadar birim fiyat teklif cetvelinde yazan tutarlar virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı şeklindeyse de virgülden sonra dört ondalık basamaklı sayı şeklinde hesaplandığının aşikâr olduğu ve yapılan incelemede bu durumun tespit edildiği dolayısıyla anılan durumun aritmetik hata olmadığıYnt: Kamu İhale Kurulu Kararları Yanıtla #1 : 01 Aralık 2013, 20:56:23
Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.III-4373
İstekli olabileceklerden işin hastanede gerçekleştirilecek kısmı için ruhsat istenmemekle birlikte, dış laboratuvarda çalışılan kısımlar için bu laboratuvarın ruhsatlı olmasının istenildiği anlaşılmakta olup, ihale dokümanının bu haliyle Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda yer verilen görüş yazısındaki açıklamaları ve kamu ihale mevzuatıyla uyumlu olduğu


Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.I-4342
Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi de bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tâbi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerektiği


Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UM.III-4372
İhale konusu işe ait Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin başvuru sahibinin iddiasının aksine tek bir firmayı işaret etmediği anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği


Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.I-4337
her ne kadar süresi içinde dokümana yönelik bir şikayet yapılmamış ve doküman kesinleşmiş olmakla birlikte, ulusal bayram ve genel tatil günleri için İdari Şartname’de yapılan düzenlemenin belirsizlik taşıdığı, ayrıca birim fiyat teklif cetveli ile İdari Şartname’nin birbiri ile çeliştiği, bu durumun tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesinde belirsizliğe yol açtığı görüldüğünden, söz konusu ihale dokümanı çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin ve dolayısıyla kâr hariç yaklaşık maliyetin sağlıklı şekilde hesaplanamayacağı ve tekliflerin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağından ihalenin iptal edilmesi

Kamu İhale Kurulu Kararları Yanıtla #2 : 01 Aralık 2013, 21:03:46
Toplantı No   : 2013/074
Gündem No   : 50
Karar Tarihi   : 20.11.2013
Karar No   : 2013/UH.I-4343
Şikayetçi:

Saft Hazır Yemek Gıda Ve Turz.Tic.Ltd.Şti., GECEKÖYÜ MEVKİİ BARTIN-aNKARA YOLU 5.KM. SAFT GRUP İŞMERKEZİ BARTIN

İhaleyi Yapan Daire:

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık, Gölbucagi Mahallesi 4 Nolu Çevre Yolu 30/C 74100 BARTIN

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.10.2013 / 32548

Başvuruya Konu İhale:

2013/113837 İhale Kayıt Numaralı "35 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokuluna Taşınan 3746 Öğrenciye 162 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Hazırlama Ve Dağıtımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 30.09.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “35 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokuluna Taşınan 3746 Öğrenciye 162 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Saft Hazır Yemek Gıda ve Turz. Tic. Ltd. Şti.nin 10.10.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.10.2013 tarih ve 32548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.10.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/3771 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin olmasına karşın çalışan personelin primlerinin ödendiğine dair belgelerin sunulmadığı,

 

2) İhale üzerinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyimini gösteren sözleşme iş eksilişi ile tamamlanmış olmasına rağmen bu durum için tarafların karşılıklı anlaştıklarını gösteren belgenin sunulmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço, gelir tablosu ve KİK.025 bilanço bilgileri tablosunun her iki ortakça da sunulması gerekirken sunulmadığı ve öngörülen değerleri sağlamadığı,

 

4) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı hususunda kendilerinde tereddüt oluştuğundan bu konuda inceleme yapılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:
 

İhaleye iki isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin de geçerli kabul edildiği ve en düşük fiyatı teklif eden Eker Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.-Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde zeyilname ile değişik ihale konusu işin adının “35 taşıma merkezi ilkokul-ortaokuluna taşınan 3746 öğrenciye 145 iş günü sıcak öğle yemeği hazırlama ve dağıtımı” olarak ifade edildiği,

 

            Aynı Şartname’nin 7.5’inci maddesinde “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

            7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir..” düzenlemesine yer verildiği,

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımının “Kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü yemek hizmeti” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

            Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile (%99 ortaklık oranı) Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin (%1 ortaklık oranı) iş ortaklığı olarak ihaleye katıldığı, iş ortaklığı beyannamesi sunulduğu, anılan İş Ortaklığı’nın teklif fiyatının 1.352.493,30 TL olduğu, teklif fiyatına göre en az 338.123,32 TL’lik iş deneyim belgesi sunulması gerektiği, pilot ortağın en az 236.686,32 TL, özel ortağın en az 101.437,00 TL’lik iş deneyim belgesi sunmaları gerektiği, Eker Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.-Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyimini tevsik için sunduğu belgeler incelendiğinde,

 

 Özel ortak Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 346.517,23 TL belge tutarlı “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı İlçemiz Taşıma Merkezi 9 (dokuz) Okula Yemek Dağıtımı Hizmet İhalesi” şeklinde tanımlanan iş bitirme belgesi sunduğu, sunulan belgenin istenilen iş deneyimini tevsik için yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

Pilot ortak Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 29.10.2011 tarihinde akdedilmiş yemek hizmeti sözleşmesi ve toplam tutarı 239.164,73 TL olan Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş on sekiz adet fatura sunduğu tespit edilmiştir.

             

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu özel sektöre yapılmış işe ilişkin Sözleşme’nin “Sözleşmenin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Tokat Fabrika Müdürlüğü personeline verilecek yemekle ilgili olarak, fabrika yemekhane ve mutfağına gerekli tüm servis ve bulaşık ekipmanları, tüm personel aynı anda yemek yemesine olanak sağlayacak kadar masa ve sandalyenin sağlanması, yerinde yemek yapmak suretiyle iaşe malzemelerinin temini, yemeğin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması ile dağıtım sonrası bulaşıkların yıkanması ve yemekhane (Mutfak, yemek salonu, giriş salonu) temizliğinin yapılması” hükmüne,

 

            Aynı Sözleşme’nin “İşe başlama ve işin süresi” başlıklı 2’nci maddesinde “İşe başlama tarihi 01.11.2011 olup, işin bitiş tarihi 31.04.2013’dür. Sözleşme süresi bitimine bir ay kala sözleşme yenileme talebinde bulunulmadığı takdirde sözleşme otomatikman bir yıl uzar.” hükmüne,

 

            3.1’inci maddesinde “İşverenin personel mevcudu 150 kişi (+- 20 tolerans) olup, yemeğin dağıtımı mutfak ile bağlantılı olan yemekhanede yapılacaktır.” hükmüne,

 

            3.2’nci maddesinde “Kesin yemek adedi günlük olarak tespit edilerek saat 09.00’a kadar yükleniciye bildirilecek ve bu sayıya göre yemek imalatı yapılacaktır.” hükmüne,

 

            3.31’inci maddesinde “Bu şartnameye göre kişi başı tabldot ücreti 4,30 TL + KDV (sabahları servis edilen çorba ücrete dahildir). Yine şartnameye göre kişi başı aperatif ücreti 3,50 TL + KDV (Not: 2014 yılı fiyatı enflasyon farkı verilecektir)” hükmüne,

 

            Yine anılan Sözleşme’nin 3.30’uncu maddesinde ise “Yüklenici mutfak ve yemekhane hizmetlerinde çalıştırılacak konusunda deneyimli 1 (bir) aşçı bulunduracak” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu Sözleşme içeriğinden Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunacağı yemek hizmeti kapsamında Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.nin işyerinde personel çalıştırması gerektiği anlaşılmakta olup, buna göre, Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu Sözleşme ekinde, işçi çalıştırdığına dair SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belge/belgeler sunması gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu Sözleşmede tarafların ve işin yapılacağı yerin, işe başlama ve bitiş tarihinin, işin miktarı ve birim fiyatının belirtildiği, Sözleşme hükmünde kesin yemek miktarının günlük olarak belirleneceği düzenlendiğinden toplam yemek miktarı/tutarına yer verilmediği,

 

            İşin süresi içerisinde kalmak üzere her ay bir fatura düzenlendiği, faturaların tamamının Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (aynı vergi numaralı) adına düzenlendiği, SMMM tarafından onaylı olduğu görülmüş olup, gerek Sözleşme ve gerekse faturalarda mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Buradan hareketle ihale işlem dosyasının incelenmesinde, Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu Sözleşme kapsamında işçi çalıştırdığı ve bu işçiyi çalıştırdığına dair SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve işin süresi içerisindeki sigortalı hizmet listelerinin sunulduğu, idarece söz konusu belgelerde görülen işyerinin Tokat SGK İl Müdürlüğünden teyidinin istendiği ve anılan Müdürlüğün iş yeri tescil bilgilerini içeren 01.10.2013 tarihli yazısının var olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yukarıdaki birinci iddiada da yer aldığı üzere özel ortak Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 346.517,23 TL belge tutarlı “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı İlçemiz Taşıma Merkezi 9 (dokuz) Okula Yemek Dağıtımı Hizmet İhalesi” şeklinde tanımlanan işe ilişkin olarak iş bitirme belgesi sunduğu,

 

Pilot ortak Eker Yemek Temizlik Hayvancılık Medikal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 29.10.2011 tarihinde akdedilmiş yemek hizmeti sözleşmesi ve toplam tutarı 239.164,73 TL olan Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş on sekiz adet fatura sunduğu ve sunulan belgelerin istenilen iş deneyimini tevsik için yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

              Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin (e) bendinde“Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

              İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından birim fiyat üzerinden yapılan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve süresi belirli bir sözleşmenin iş deneyimine esas olmak üzere sunulduğu dikkate alındığında, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği hükme bağlandığından, incelenen durumda iş deneyimine esas sözleşmede başvuru sahibinin iddiasında yer alan iş eksilişinden bahsedilemeyeceği ve tarafların karşılıklı anlaştıklarını gösteren belgenin sunulmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ve ihale üzerinde bırakılan istekli Eker Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.-Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde; Eker Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2012 yılına ilişkin bilançonun ve Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise KİK025.1/H nolu bilanço oranlarını gösteren bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu ve bu durumun İdari Şartname’nin 7.4.2.b maddesine uygun olduğu anlaşılmış olup, ayrıca söz konusu belgelerde yer alan bilgilere göre anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde istenilen oranların sağlandığı tespit edilmiştir.( Eker Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin bilanço bilgileri tablosuna göre cari oranının 1,12 öz kaynak oranının 0,36, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu, söz konusu isteklinin ortaklık oranının %99 olduğu ve bu durumda teklif edilen bedelin %99’unun %25’i alındığında toplam cirosunun hissesine düşen 334.742,09 TL’den az olmaması gerektiği, anılan isteklinin cirosunun da 1.552.398,67 TL olduğu, Doğan SRT Sos. Hizm. Tem. Hizm. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin bilanço bilgileri tablosuna göre ise cari oranının 1,12, öz kaynaklar oranının 0,26 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,36 olduğu, söz konusu isteklinin ortaklık oranının %1 olduğu ve bu durumda teklif edilen bedelin %1’inin %25’i alındığında toplam cironun hissesine düşen 3.381,23 TL’den az olmaması gerektiği, anılan isteklinin cirosunun da 1.416.574,11 TL olduğu anlaşılmıştır.)

Diğer yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 35’inci ve 36’ncı maddelerinde yer alan hükümler ile İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4’üncü maddesindeki düzenlemeler gereğince, bilanço veya bilançonun ilgili bölümleri ile gelir tablolarının “yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince” onaylanmış olması gerektiği hükme bağlanmış olup, bu çerçevede bahsi geçen istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan bilançolar incelendiğinde, söz konusu belgelerde SMMM’e ilişkin kaşe ile TÜRMOB kaşesinin yer aldığı görülmüştür.

            Bu itibarla başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço, gelir tablosu ve bilanço bilgileri tablosunun her iki ortakça da sunulması gerekirken sunulmadığı ve öngörülen değerleri sağlamadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:             

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde başvuru konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller” dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında sayılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveline ilişkin olarak söz konusu belgelerin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı hususunda kendilerinde tereddüt oluşması sebebiyle bu konuda inceleme yapılması talebinin, idarece tesis edilen işlemin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğu belirtilmeksizin ihale üzerinde bırakılan isteklinin bazı belgelerinin yeniden incelenmesine yönelik olduğu,  bu nedenle söz konusu iddianın yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, bu iddia bakımından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin imza sirkülerinde imzası bulunan temsile yetkili iki ortak tarafından da imzalı olarak sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 
   Oybirliği ile karar verildi.
Ynt: Kamu İhale Kurulu Kararları Yanıtla #3 : 07 Aralık 2013, 02:09:37
Toplantı No   : 2013/075
Gündem No   : 63
Karar Tarihi   : 27.11.2013
Karar No   : 2013/UM.II-4463
Şikayetçi:

Indeks Elektrik Elektronik Makina İnş. Ve Malz. Turz. Oto. Nak. Deniz Araçları San. Tic. A.Ş., TEPE PRİME BUSİNESS DUMLUPINAR BULVARI NO:266 A BLOK KAT:8 NO:57 ANKARA

İhaleyi Yapan Daire:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı), Merkez Kampüsü Sıhhıye 06100 ANKARA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

13.11.2013 / 34826

Başvuruya Konu İhale:

2013/134792 İhale Kayıt Numaralı "Hü Acil Servis Reorganizasyon Binasına 1250 Kva Jeneratörün Senkronizasyon Ve Çıkış Panosu, Remute Radyatör, Eksoz Tankı İle Birlikte Montajı Ve Kurulması İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 01.11.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “HÜ Acil Servis Reorganizasyon Binasına 1250 Kva Jeneratörün Senkronizasyon ve Çıkış Panosu, Remute Radyatör, Eksoz Tankı ile Birlikte Montajı ve Kurulması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.11.2013tarih ve 34826sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/4026sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;kesinleşen ihale kararı ile ihalenin iptal edildiğini öğrendikleri, söz konusu kesinleşen ihale kararında ihalenin İdari Şartname’nin 34’üncü maddesine göre iptal edildiği hususuna yer verildiği, ihalenin iptali işleminin İdari Şartname’nin 34’üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesine ve madde gerekçesine uygun olmadığı gibi gerekçesiz ve keyfi olduğu, yaklaşık maliyetin altında ve geçerli 4 teklifin verildiği ihalede, ihale dokümanında yer alan kriterlere göre tekliflerin değerlendirilmesi ve bu çerçevede ihalenin sonuçlandırılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

            01.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin 07.11.2013 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında             “Verilen teklifler komisyonumuzca incelenmiş Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş. firmasının EKAP üzerinden satın alınan şartnamenin Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak satın alması fakat ihaleye teklif verirken teklifi oluşturan belgelerinin Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş. olarak teklifini vermesinden dolayı ihale dışı bırakılmıştır. Teknik şartnamede istenilen “Jeneratör setlerine ait sismik test sertifikasyonu bulunacaktır. Sismik test sertifikaları komple jeneratör setine ait olacaktır” belgesi istenmiş istenen belgeyi ihaleye katılan firmalardan sadece 4Y Mühendislik İnş. Taah. Enerji Elektrik Makine Bil. Tek. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının vermesi verilen belgenin de idari şartnamenin 7.9.1 maddesi gereği verilen Sismik test raporunun Türkçe tercümesinin olmayışı ve Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş. firmasıyla aynı marka teklif etmelerine rağmen ciddi fiyat farkının oluşu teklif veren diğer firmaların Aksa Satış Pazarlama A.Ş., Teksan Jenaratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gülşe Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş. firmalarının Sismik test raporunu sunamaması ihalemizde uygun rekabet koşullarının oluşmamasına neden olmuştur. Bu nedenle Kurum kaynaklarının daha verimli daha ekonomik ve yararlı kullanmak açısından ihalenin iptal edilmesine, teknik şartnamemizin revize edilerek ihaleye tekrardan çıkılmasına karar verilmiştir.” denildiği ve ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince de onaylanarak kesinleştiği görülmüştür.

 

            İtirazen şikâyet başvurusunda bulunan Indeks Elektrik Elektronik Mak. İnş. ve Malz. Turz. Oto. Nakl. Deniz Araçları San. Tic. A.Ş., aynı zamanda ihalede en düşük teklifi veren tüzel kişidir.

 

            Ancak, 07.11.2013 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale dokümanının Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından değil, Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından EKAP üzerinden indirildiği, dolayısıyla ihaleye teklif veren Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. A.Ş.nin istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı tespit edilmiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Kesinleşen ihale kararı Indeks Mak. Enerji Elektrik Elektronik Turz. Oto. İnş. ve Malz. Deniz Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti.nin temsilcisine/çalışanına 08.11.2013 tarihinde elden teslim edilmiş olup, söz konusu kararda sadece ihalenin idari şartnamenin 34 üncü maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verildiği hususu yer almaktadır.

 

            İhale işlem dosyasında idarece onaylı bir örneği gönderilen EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak İhale Dokümanı İndirildiğine İlişkin Form’da, istekli olabilecek kişinin ticaret ünvanı “Indeks Makine Enerji Elektrik Elektronik Turizm Otomotiv İnşaat ve Malzemeleri Deniz Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti.,” adresi “A.O.S.B. 10037 11 35840 Çiğli/İZMİR” olarak belirtilmiştir. Doküman satın alanlar listesinde de tüzel kişiliğin ticaret unvanının “Limited Şirket” olduğu ve vergi numarasının 4650309118 olduğu, adı geçenin ihale dokümanını 30.10.2013 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği görülmektedir.

 

            01.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye sunulan teklif mektubu ve eki belgelerde ise, tüzel kişiliğin ticaret unvanı Indeks Elektrik Elektronik Makina İnş. ve Malz. Turz. Oto. Nak. Deniz Araçları San. Tic. A.Ş. olup, Çakabey Vergi Dairesinin 4780091250 numaralı mükellefi olduğu görülmektedir. Teklif ekinde başvuru sahibinin unvan değişikliğine dair bir belge sunmadığı da anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecekler; ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim; istekliler ise; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi olarak tanımlanmıştır.

 

          Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

          hakkında başvuruda bulunabilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye teklif veren Indeks Elektrik Elektronik Makina İnş. ve Malz. Turz. Oto. Nak. Deniz Araçları San. Tic. A.Ş.nin ihale dokümanını satın almadığı/EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle indirmediği, dolayısıyla “istekli olabilecek” sıfatını dahi haiz olmadığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un 54’üncü maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanun’da idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almadığı dolayısıyla hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve bu çerçevede başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 
Toplantı No   : 2013/075
Gündem No   : 42
Karar Tarihi   : 27.11.2013
Karar No   : 2013/UH.III-4444
Şikayetçi:

Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri Ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti., YENİCAMİ MAH. BAFRA CAD. NO:101 SAMSUN

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 61080 TRABZON

Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.11.2013 / 33988

Başvuruya Konu İhale:

2013/103641 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Pişirme" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 10.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme” ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 21.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.11.2013tarih ve 33988sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/3928sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmemesi işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen “Malzemeli Yemek Pişirme” hizmet işine ilişkin olarak idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 11.09.2013 tarihli yazı ile başvuru sahibinden yazı ekinde belirtilen teklif fiyata dâhil olan giderlere ilişkin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre belgelere dayalı olarak 24.09.2013 tarihine kadar sunulmasının istendiği, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği,  07.10.2013 tarihli ihale komisyonu karar tutanağında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin “Teklif fiyatına dahil olan giderlerden, 25 kişiden, 24 kişinin işçilik maliyetinin ve İdari Şartnamenin 25. Maddesinde yol bedelinin (nakdi) 3,50 TL den hesaplama yapılmadığı, 2014 mali yılındaki asgari ücret miktarlarında yapılması muhtemel artışlarla ilgili bedel ön görülmüş, diğer 1 kişinin ise işçilik maliyetinde, sigorta risk oranının (bu ihaledeki idari şartnamenin 25. maddesindeki sigorta risk oranının %1 olarak belirlendiği) %2,5 üzerinden hesaplama yapılarak işçi maliyetine eklendiği ve yapılan hesaplama icmalinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

…

Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 18. maddesindeki elektrik gideri ile ilgili bileşeni için KİK Tebliğinin 79.4.2.3.maddesinin (c) bendinde belirtilen belgeleri (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri) KİK tebliğinin 79.4.2.6.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

…

ı- Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 21. maddesindeki, günlük pişirilen yemeklerin taşımasında kullanılacak araç ve yemeğin konulacağı tehermobox giderleri ile ilgili bileşenler için;

            1- Yemeğin taşımasında kullanılacak tehermoboxla ile ilgili maliyet bileşeni için, KİK tebliğinin 79.4.2.3. maddesinin (b) bendinde belirtilen belgeyi (Fiyat Teklifi) KİK tebliğinin 79.4.2.5.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

            2- Yemeğin      taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısı alınmış ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş’den alınan internet çıktısının KİK Tebliğinin 79.4.2.3 maddesindeki belgelerden olmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

            3- Yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı ve gider öngörülmediğinden, taşıma ile ilgili giderlerin uygun olarak açıklanmadığı tespit edilmiştir.”şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1

           
1 )  işçilik maliyeti: 25 kişi

           
2 ) Giyecek gideri: teknik şartnamede Ek-2'de özellikleri belirtilen (yazlık ve kışlık olarak iki takım) ayni olarak karşılanacaktır.

           
3 ) Yol gideri: 3.50 x22 günxkişi sayısı nakdi olarak karşılanacak olup ücret bordrosunda gösterilecektir.

           
4 ) Diğer giderler: Teknik şartnamenin 10.maddesinin genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

…

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %1, kişi sayısı 25 kişidir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de “İşin Mahiyeti

Madde 1. Bu teknik şartname K.T.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi başkanlığına bağlı yemekhanelerinde yemek hizmetinin nasıl yürütüleceğini kapsar.

 

Madde 2. Yüklenici, yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi ile öğrenci, idari ve akademik personel yemekhanelerine yemeğin taşınması, yemeğin servisi, bulaşık kaplarının toplanması, yıkanması ve çöplerin kaldırılmasından sorumludur. Yemekhanelerde kullanılan masaların, sandalyelerin, tezgahların, yerlerin vb. demirbaş malzemelerin temizliği işini de müteahhit firma yapacaktır.

…

Madde 7. Mutfakta bulunması gereken araç ve gereçler (demirbaşlar

…

h) Ayrıca yüklenici kanuni kampüsü mutfağında pişen yemeğin akademik ve idari personel yemek salonlarına taşımaya uygun bir araçla ve 7 adet Thermobox (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak)   kapları bulundurmak zorundadır. Bu demirbaşlar kendine ait olup sözleşme bitiminde alacaktır. Bu demirbaşlarla ilgili idareden her hangi bir talepte bulunamaz.

            …

Madde 10. Genel hükümler

…

18-Yemekhanelerin aylık aşağıda belirtilen elektrik ve su masraflar yükleniciye ait olacaktır. Elektrik ve su masraflarının tespiti için her yemekhanede su ve elektrik saati bulunacaktır. Sarf edilen elektrik ve su harcamaları İdarece uygun görülen hesaba havale edilecektir.

Kullanılacak elektrik ve su miktarları:

Elektrik gideri (aylık 4600 kw.)

Su gideri (aylık 50 m3  )

19- Yeklerin pişirilmesinde ve ısıtılmasında aşağıda belirtilen LPG masrafları yükleniciye aittir.

Kullanılacak LPG miktarı:

LPG gideri (aylık LPG 45 kg. 8 adet)

…

21- Kanuni kampüs öğrenci yemekhanesinde günlük pişirilen yemekler;  Kampüs içinde bulunan İdari ve Akademik personel yemek salonlarına da yemek servisi hizmeti verecektir. Bu yemek salonlarının kanuni kampüsü yemekhane mutfağına uzaklığı 750 m. dir.

Yemeklerin taşınması için yüklenici; taşımaya uygun bir araç ve yemeğin taşınmasında kullanılacak 7 adet thermobox  (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak) kapları ile taşıma yapacaktır. Yüklenici taşıma ile ilgili idareden her hangi bir talepte bulunmayacaktır. Taşıma yapılacak araç ve termobox ile ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

22- Yemek dağıtım sırasında öğrenci ve personel için günübirlik tek kullanımlık pet su bardağı bulundurmak zorundadır.

23- Bu şartnamede bulunmayan hususlar ortaya çıktığında Kamu İhale Kanunu ve Uygulama yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.”düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” açıklamaları yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; personelin işçilik maliyeti tespit edilirken, 2014 yılının 01-12 ayları için %4 asgari ücret zammı yansıtılmak suretiyle, yol bedelinin 5,00 TL, kısa vadeli sigorta risk prim oranının 24 personel için %1, şoför için %2,5 olarak alındığı, buna göre 25 personelin %3 sözleşme gideri hariç işçilik maliyetinin 291.816,646 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yol bedelinin 3,50 TL, kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından ise yol bedelinin 5,00 TL, şoförün kısa vadeli sigorta risk prim oranının %2,5 olarak esas alındığı görülmüş olmakla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin amacının, idare tarafından belirlenen hizmet şartlarına ve teknik şartnameye uygun olarak ihale konusu işin yapılabilirliğini değerlendirmek olduğu, giderin fazla hesaplanmış olmasının da daha az maliyetle ihale konusu işin yapılabilirliğini kanıtladığı, bu itibarla başvuru sahibinin işçilik maliyetini daha fazla hesaplamasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından öngörülen elektrik giderinin tevsiki amacıyla TEDAŞ tarifesi internet çıktısının sunulduğu görülmüş olup, elektrik hizmeti veren özelleştirilmiş bir kurum tarafından yayımlanan tarifenin TEDAŞ’ın internet sitesinden temin edilerek sunulmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca su gideri için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Trabzon Belediyesinin internet sitesinden temin edilen su gelirleri hasılatı tarife cetvelinin sunulmasında da kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin diğer bir gerekçenin yemeğin            taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısının sunulması ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş.den alınan internet çıktısının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesindeki belgelerden olmaması hususlarının gösterildiği görülmektedir. 

 

            Başvuru sahibi tarafından yakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, bu bedelin tevsiki amacıyla EPDK’nın internet sitesinden alınan 09.09.2013 tarihli akaryakıt bayi raporunun sunulduğu, sunulan belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yakıt giderinin tespit edilmesinde gerekli diğer bilgi olan ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususunun ise Ford Transit Minibüs aracın şehir içi 100 km.de 10,4 litre yakıt tükettiğine dair teknik bilgiye dayandırıldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.1, 79.4.2.2 ve 79.4.2.9’uncu maddeleri istekli tarafından öngörülen fiyatların tevsik edilme şekline yönelik düzenlemeler içermektedir. Aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususu ile ilgili olarak ise piyasadaki araçlar örnek gösterilmek suretiyle kullanılması öngörülen aracın teknik özelliklerine göre yaklaşık bir hesaplama ile açıklama yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından da bu doğrultuda Ford Transit Minibüs aracın broşüründe bulunan yakıt tüketimine ilişkin bilgilerin bulunduğu bir belgenin sunulduğu, belgede aracın şehir içinde 100 km.de 9,4 litre yakıt tükettiğinin belirtildiği, maliyet hesabı yapılırken bu verinin üstündeki bir değer (10,4 litre) esas alınarak ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın yakıt tüketiminin açıklandığı görülmüştür. Bu çerçevede, yakıt gideri için öngörülen fiyata yönelik açıklamalarda kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca ihale komisyonu kararında yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı belirtilmiş olmasına karşın başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yemek dağıtımında kullanılacak aracın ruhsatı ve meslek mensubu tarafından düzenlenen araçlara ait serbest muhasebeci mali müşavir tutanağı, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesinin sunulduğu, meslek mensubu tarafından düzenlenen belgede aracın değerinin 10.250,00 TL olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından araç maliyeti üzerinden yıllık %20 oranı esas alınarak yıllık amortisman gideri hesaplandığı görülmüştür.

 

            Motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin ise olarak herhangi bir bedel öngörülmediği, işin süresinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası olduğu dikkate alındığında (işin süresine oranlama yapılarak) bu giderin teklif fiyatına yansıtılması gerektiği, dolayısıyla araca yönelik açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Öte yandan ihale dokümanında yüklenici tarafından demirbaş olarak getirilmesi ve sözleşme bitiminde yükleniciye iade edilmesi öngörülen thermobox giderine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulduğu ve proforma faturada belirtilen fiyatlar üzerinden amortisman hesabı yapıldığı görülmüştür. Başvuru sahibince teklifte maliyet teşkil edecek olan ve idarece açıklanması istenen bir bileşen olarak belirlenen thermoboxların kendi malı olduğuna dair demirbaş veya amortisman defteri gibi bir belge sunulmadığı, buna göre kendi malı olmayan makine ve ekipman için amortisman ayrılarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla idarenin bu gerekçesinin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde netice itibariyle kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.