Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI(Okunma sayısı 15339 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımında firma işçi alacaklarını geciktirmeye başladı.Vergi borcu ve SGk borcu artmaktadır.hakedişten bunları kesince kalan para firmadaki bütün işçilerin ücretlerini karşılamamaktadır.Bir kısmına yatırıp diğerlerine geç yatırmaktadır.firmanın şu an için 3.şahıslarlardan gelen  haciz bildirimi yoktur
İşçi alacakları firmanın hakedişinden kesilmesi düşünülmektedir.Kalan para SGK veya vergi borcuna gönderilecektir.SGK prim borç yazıları alındığı ayın sonuna kadar geçerli,vergi borcu yazıları ise 15 gün geçerlidir.
 
Borçların sürekli geleceği  beklenmektedir.
Ödeme sırası ve ödeme önceliği nasıl olmalıdır.?
Örneğin ;firmanın hakedişinden işçi alacakları kesildikten sonra artan meblağ için
-vergi borcunun tarihi erkense bu borç
-SGK borcunun tarihi erkense bu borç
her iki borcun tarihi aynıysa hangisine öncelik tanınacaktır.?
Yada vergi borcunu kabul edip bu borcu ödemeye başladığımızda her ay vergi borcu geleceğinden bu bakiye hiç bitmeyecek SGK ya ödeme yapamayacaksınız?
Yada SGK ya ödeme yaptınızmı hep onun borç bakilerini kapatmaya çalışacaksınız bu yüzden hep vergi borçları beklemede kalacak?

Garameten taksim yapılabilir mi?

Sizdeki uygulamayı paylaşabilir misiniz?

Hacizler çok olsaydı şayet ilk icraya bilgileri  gönderip ödeme sıralaması yapması istenebilir ama şu an için icra yok.
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2012, 09:40:34 Gönderen: Çetin »Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #1 : 29 Haziran 2012, 17:05:16
6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nda 5479 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklere yönelik Tahsilat İç Genelges    
 
 

Tarih 13/06/2007
Sayı B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388
Kapsam 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
SAYI  : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388                                                          13/06/2007
KONU:
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2007/4

........................ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
 
Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğiyle 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci ve 79 uncu maddelerindeki değişiklik ve Kanuna eklenen Geçici 9 uncu madde ile Kanunun 62 ve 64 üncü maddelerinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.
1- 6183 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Uygulanması:           
Amme alacaklarına öncelik hakkı veren 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yer almakta, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacağının sırası belirlenmektedir.

Maddenin uygulanmasında aşağıda yer alan örneklerin dikkate alınması ve sıra cetveli düzenleme yetkisi icra dairelerine ait olduğundan, icra dairelerince düzenlenen sıra cetvellerinin madde hükmü çerçevesinde titizlikle değerlendirilmesi ve gerektiğinde yetkili muhakemat müdürlüğü aracılığıyla itirazda bulunulması icap etmektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 142 nci maddesi gereğince sıra cetvellerine itiraz süresi 7 gün olduğundan, gerektiğinde bu süre içerisinde yetkili icra mahkemesinde dava konusu edilmek üzere durum yetkili muhakemat müdürlüğüne bildirilecektir.
Örnek 1- Amme borçlusu (Z) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (B) şahsının haczi (500.000,-YTL)
2. Sıra: Bandırma Vergi Dairesinin Gelir Vergisi, İdari Para Cezası, Ecrimisil alacakları için haczi (350.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 600.000,-YTL'dir.
Buna göre, hacizli gayrimenkul üzerinde vergi dairesi haczinden önce tesis edilmiş bir rehin bulunmadığından, vergi dairesinin hacze konu alacaklarının tamamı, genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezası ve bunlara bağlı zam ve faiz alacaklarından olup olmadığı bakımından ayrıma tabi tutulmaksızın, kendinden önceki üçüncü şahıs tarafından konulan hacze iştirak edecek ve satış bedeli aralarında garameten taksim edilecektir.
Bu durumda, 600.000,-YTL tutardan amme alacağına karşılık ayrılacak tutar;
                      Satış bedeli x Amme alacağı tutarı_______ =
            Üçüncü şahsın haciz tutarı + Amme alacağı tutarı
formülü ile tespit edilecektir.
Bu itibarla, toplam 350.000,-YTL amme alacağı için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar;
                      600.000 x 350.000         = 247.058,82 YTL
                       500.000 + 350.000
olarak bulunacaktır.

Böylece vergi dairesinin 350.000,-YTL tutarındaki amme alacağı için, gayrimenkul satışından 247.058,82 YTL ayrılması gerekmektedir.
Örnek 2- Amme borçlusu (S) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (B) şahsının haczi (400.000,-YTL)
2. Sıra: (C) şahsının haczi (200.000,-YTL)
3. Sıra: (Z) şahsının rehni (1.000.000,-YTL)
4. Sıra: Fatsa Vergi Dairesinin Kurumlar Vergisi için haczi (600.000,-YTL)
5. Sıra: (F) Belediyesinin Emlak Vergisi için haczi (200,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 800.200,-YTL'dir.
Buna göre, gayrimenkulün satış bedelinden öncelikle, aynından doğan emlak vergisi için pay ayrılacak, vergi dairesinin kurumlar vergisi için tatbik ettiği haciz tutarı, birinci sırada yer alan hacze, satış bedelinden arta kalan tutar üzerinden garameten iştirak edecektir.
Bu durumda, 800.200,-YTL tutardan; 200,-YTL emlak vergisi ayrıldıktan sonra kalan 800.000,-YTL, birinci sırada yer alan (B) şahsının 400.000,-YTL alacağı ile vergi dairesinin alacağı olan 600.000,-YTL arasında garameten taksim edilecektir.
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacağı tutarı
Üçüncü şahsın haciz tutarı + Amme alacağı tutarı
formülü ile amme alacağına karşılık ayrılacak tutar tespit edilecektir.
Buna göre, 600.000,-YTL kurumlar vergisi için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar;
800.000 x 600.000    = 480.000,-YTL olmalıdır.
400.000 + 600.000
Böylece, vergi dairesinin 600.000,-YTL tutarındaki kurumlar vergisi alacağı için, gayrimenkul satışından 480.000,-YTL pay ayrılması gerekmektedir. 
Bu örnekte, vergi dairesinin haczinden önce rehinli alacak bulunmakla birlikte, vergi dairesi haczinin, genel bütçe vergi gelirlerinden olan kurumlar vergisi için tatbik edilmiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca rehinden önceki hacze iştirak edebileceği gösterilmiştir.
Örnek 3- Örnek 2'de belirtilen gayrimenkulün satışı sonucunda masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutarın 1.500.200,-YTL olması halinde, satış bedelinden gayrimenkulün aynından doğan emlak vergisine öncelikle pay ayrılacak, birinci haciz alacaklısı ile vergi dairesi haczine konu alacak toplamı olan (400.000 + 600.000) 1.000.000,-YTL, kalan satış bedelinden (1.500.000,-YTL) tahsil edilebileceğinden, vergi dairesinin alacağına karşılık 600.000,-YTL ayrılacaktır.
Örnek 4- Amme borçlusu (E) adına kayıtlı taşıt üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir. Ayrıca, borçlunun Yeğenbey Vergi Dairesine söz konusu taşıt nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammından toplam 100,-YTL borcu olduğunu icra müdürlüğü tespit etmiştir.
1. Sıra: (A) şahsının haczi (1.000,-YTL)
2. Sıra: (B) şahsının haczi (1.500,-YTL)
3. Sıra: (C) şahsının rehni (2.000,-YTL)
4. Sıra: Ulus Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (4.000,-YTL)
5. Sıra: (D) şahsının haczi (750,-YTL)
6. Sıra: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin Gelir (Stopaj) Vergisi için haczi (3.000,-YTL)
Söz konusu taşıt icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 6.350,-YTL'dır.
Satış bedelinden taşıtın aynından doğan 100,-YTL motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammı ayrıldıktan sonra kalan 6.250,-YTL; birinci haciz alacaklısının alacağı ile Devlete ait amme alacaklarını takip ile görevli 4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan vergi dairelerinin hacze konu toplam alacakları arasında, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca, garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacakları toplamı
(A) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile her iki vergi dairesinin alacağına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar vergi dairelerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Bu itibarla toplam,
 
6.250 x 7.000   = 5.468,75 YTL
1.000 + 7.000
 
vergi dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Buna göre, amme alacaklarına aktarılacak olan 5.468,75 YTL tutarın Ulus ve Mecidiyeköy Vergi Daireleri arasında garameten taksim edilmesi gerekmektedir.
Her bir vergi dairesine düşecek olan pay,
   
Her bir amme alacağına
yapılacak mahsup tutarı
 =
 Her bir amme alacağı tutarı X Yapılan ödeme
 
Toplam amme alacağı tutarı
 
 
formülü ile bulunacaktır.
Buna göre,
- Takyidat listesinin 4. sırasında yer alan Ulus Vergi Dairesine;
- Takyidat listesinin 6. sırasında yer alan Mecidiyeköy Vergi Dairesine de 2.343,75 YTL,
 
  4.000 X 5.468,75
 = 3.125,-YTL, 
(4.000+3.000)
 
 
ayrılması gerekmektedir.
Örnek 5- Örnek 4'de yer alan 6. sıradaki Mecidiyeköy Vergi Dairesi haczinin idari para cezası için tatbik edildiği varsayılmıştır.
Buna göre, Mecidiyeköy Vergi Dairesinin haciz tarihinden önce tesis edilmiş rehinli alacak bulunduğu ve idari para cezası genel bütçe geliri olmakla birlikte, genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezası ve bunlara bağlı zam ve faiz alacaklarından olmadığından, Mecidiyeköy Vergi Dairesinin bu alacağının birinci sırada yer alan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, birinci haciz alacaklısı ile 4. sırada yer alan Ulus Vergi Dairesinin alacağı ve ikinci sıradaki haciz alacaklısı ile üçüncü sıradaki rehinli alacaklının alacağına pay ayrıldıktan sonra beşinci sırada yer alan hacze pay kaldığı takdirde, beşinci sıradaki hacze idari para cezası alacağı için Mecidiyeköy Vergi Dairesi iştirak edecek bu sıra için kalan tutar aralarında garameten taksim edilecektir. 
Örnek 6- Amme borçlusu (N) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir. Ayrıca, borçlunun Bornova Belediyesine söz konusu gayrimenkul nedeniyle emlak vergisi ve gecikme zammından toplam 500,-YTL borcu olduğunu icra müdürlüğü tespit etmiştir.
1. Sıra: (A) şahsının rehni (16.000,-YTL)
2. Sıra: (B) şahsının haczi (10.000,-YTL)
3. Sıra: (C) şahsının haczi (20.000,-YTL)
4. Sıra: Bornova Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (40.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 46.500,-YTL'dır.
Satış bedelinden gayrimenkul aynından doğan 500,-YTL emlak vergisi ve gecikme zammı ayrıldıktan sonra kalan 46.000,-YTL; birinci sırada rehin alacaklısına 16.000,-YTL ayrıldıktan sonra arta kalan 30.000,-YTL ikinci sıra da yer alan haciz alacaklısı ile dördüncü sırada yer alan Bornova Vergi Dairesi arasında garameten paylaşılacaktır.
Bu itibarla,
40.000 x 30.000       = 24.000,-YTL
40.000 + 10.000
Bornova Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.


Örnek 7- Örnek 6'da belirtilen gayrimenkulün satışı sonucunda, yapılan masraflar ile emlak vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı da düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutarın 10.000,-YTL kalması halinde, bu tutar rehin alacaklısının alacağına karşılık ayrılacak, dolayısıyla satış bedelinden Bornova Vergi Dairesi alacağına her hangi bir tutar ayrılmayacaktır.
Örnek 8- Amme borçlusu (Ş) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: Aziziye Vergi Dairesinin haczi (28.000,-YTL)
2. Sıra: (K) şahsının haczi (22.000,-YTL)
3. Sıra: (M) şahsının haczi (45.000,-YTL)
4. Sıra: Site Vergi Dairesinin Katma Değer Vergisi için haczi (18.000,-YTL)                       
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 65.000,-YTL'dır.
Satış bedelinden birinci sırada yer alan Aziziye Vergi Dairesinin alacağının tamamına karşılık 28.000,-YTL ayrıldıktan sonra, 37.000,-YTL ikinci sıradaki haciz alacaklısı (K) ile dördüncü sıradaki Site Vergi Dairesinin alacağı arasında garameten taksim edilecektir.
Bu itibarla,
37.000 x 18.000       = 16.650,-YTL
22.000 + 18.000
Site Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Örnek 9- Örnek 8'de yer alan satışın Aziziye Vergi Dairesince yapılması durumunda satış bedelinin dağıtımının aynı şekilde yapılması gerekmekle birlikte, Aziziye Vergi Dairesince satış bedelinden kendi alacağının tamamı tahsil edildikten sonra bu durum da belirtilerek, takyidat listesi ile satış bedelinden kalan tutar, sıra cetveli ve dağıtımı yapılmak üzere, bu vergi dairesinden sonra ilk haczi koyan icra dairesine gönderilecektir.
Diğer taraftan, Örnek 8'de yer alan satışın Site Vergi Dairesince yapılması durumunda satış bedelinin dağıtımının aynı şekilde yapılması gerekmekle birlikte, Site Vergi Dairesince satış bedelinin dağıtımı yapılmaksızın takyidat listesi ile satış bedelinin tamamı, sıra cetveli ve dağıtımı yapılmak üzere, Aziziye Vergi Dairesinden sonra ilk haczi koyan icra dairesine gönderilecektir.
Örnek 10- Amme borçlusu (D) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: Kadıköy Vergi Dairesinin haczi (32.000,-YTL)
2. Sıra: (N) şahsının haczi (8.000,-YTL)
3. Sıra: (R) şahsının haczi (15.000,-YTL)
4. Sıra: Uşak Vergi Dairesinin Gelir (Stp.) Vergisi için haczi (40.000,-YTL)
5. Sıra: (M) şahsının haczi (40.000,-YTL)
6. Sıra: Kadıköy Vergi Dairesinin Katma Değer Vergisinden kaynaklanan haczi (35.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 90.000,-YTL'dır.
Satış bedelinden birinci sırada yer alan Kadıköy Vergi Dairesinin alacağı olan 32.000,-YTL ayrıldıktan sonra, 58.000,-YTL ikinci sıradaki haciz alacaklısı (N)'nin alacağı ile 4 üncü ve 6 ncı sırada yer alan vergi dairelerinin hacze konu toplam alacakları arasında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacakları toplamı
(N) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile her iki vergi dairesinin alacağına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar vergi dairelerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Bu itibarla,
58.000 x 75.000         = 52.409,64 YTL
8.000 + 75.000
vergi dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Buna göre, icra dairesince takyidat listesinin 4. sırasında yer alan Uşak Vergi Dairesine 27.951,81 YTL; takyidat listesinin 6. sırasında katma değer vergisi alacaklısı olan Kadıköy Vergi Dairesine bu alacağı için 24.457,83 YTL tutarın gönderilmesi gerekmektedir.
Örnek 11- Amme borçlusu (E) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (H) şahsının haczi (65.000,-YTL)
2. Sıra: Çarşamba Vergi Dairesinin Gelir Vergisi için haczi (52.000,-YTL)
3. Sıra: (F) şahsının haczi (16.000,-YTL)
4. Sıra: Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünün prim alacağı için haczi (25.000,-YTL)
5. Sıra: (V) şahsının haczi (18.000,-YTL)
6. Sıra: Ünye Vergi Dairesinin Gelir (Stp.) Vergisi için haczi (10.000,-YTL)
7. Sıra: (Y) şahsının haczi (15.000,-YTL)
8. Sıra: Ordu SGK İl Müdürlüğünün idari para cezası alacağı için haczi (5.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 125.000,-YTL'dır.
Örnek olayda, hacizli gayrimenkul üzerinde farklı amme idarelerinin hacizleri bulunmaktadır. 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince amme alacağı kendisinden önce üçüncü şahıslarca tatbik edilmiş hacizlere iştirak edebildiğinden, tüm amme alacakları (örnekte rehin alacaklısı bulunmadığından) birinci sırada yer alan üçüncü şahıs haczine iştirak edecek ve satış tutarı aralarında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
Satış bedeli x Amme alacakları toplamı
(H) Şahsının haciz tutarı + Amme alacakları toplamı
formülü ile gerek Vergi Dairelerinin gerekse SGK İl Müdürlüklerinin alacaklarına karşılık ayrılması gereken toplam tutar belirlenecek, daha sonra bu tutar bu vergi daireleriyle SGK İl Müdürlüklerinin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.
Toplam amme alacağı tutarı;
No. Vergi Dairesi ya da SGK İl Müdürlüğü    Alacak Tutarı (YTL)
 
1- 2 nci sıradaki Çarşamba Vergi Dairesi 52.000
 
2- 4 üncü sıradaki Samsun SGK İl Müdürlüğü 25.000
 
3- 6 ncı sıradaki Ünye Vergi Dairesi 10.000
 
4- 8 inci sıradaki Ordu SGK İl Müdürlüğü 5.000
 
Toplam
 92.000
 
Bu itibarla, 125.000,-YTL satış bedeli 1 inci sıra haciz alacaklısı olan (H)'nin 65.000,-YTL alacağı ile amme idarelerinin tahsil daireleri tarafından takip edilen toplam 92.000,- YTL alacağı arasında garameten taksim edilecektir.
Buna göre,
125.000 x 92.000   = 73.248,41 YTL
65.000 + 92.000
Tahsil dairelerinin alacaklarına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Toplam amme alacağı için ayrılan 73.248,41 YTL, tahsil daireleri arasında
 
Her bir amme alacağı için yapılacak mahsup tutarı
 =
 Her bir amme alacağı tutarı X Yapılan ödeme
 
Toplam amme alacağı tutarı
 
 
Formülüne göre garameten dağıtılması gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda yer verilen şekilde, tahsil daireleri arasında, toplam amme alacağı için ayrılan pay dağıtılacaktır.
 
No. Vergi Dairesi ya da SGK İl Müdürlüğü Alacak Tutarı (YTL)
 
1- 2 nci sıradaki Çarşamba Vergi Dairesi 41.401,28
 
2- 4 üncü sıradaki Samsun SGK İl Müdürlüğü 19.904,46
 
3- 6 ncı sıradaki Ünye Vergi Dairesi 7961,78
 
4- 8 inci sıradaki Ordu SGK İl Müdürlüğü 3980,89
 
Toplam
 73.248,41
 
Örnek 12- Amme borçlusu (T) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir.
1. Sıra: (M) şahsının haczi (15.000,-YTL)
2. Sıra: (N) şahsının rehinli alacağı (28.000,-YTL)
3. Sıra: Şehit Kamil Vergi Dairesinin Kurumlar Vergisi için haczi (35.000,-YTL)
4. Sıra: (C) şahsının haczi (43.000,-YTL)
5. Sıra: Gaziantep SGK İl Müdürlüğünün prim alacağı için haczi (20.000,-YTL)
6. Sıra: (U) şahsının haczi (9.000,-YTL)
Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup, masraflar düşüldükten sonra alacaklılara dağıtılacak tutar 45.000,-YTL'dır.
6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca, amme alacakları için tatbik edilen hacizlerden önce bir rehinli alacağın bulunması halinde, amme alacağının rehinden önceki hacze iştirak edebilmesi için, bu alacağın genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması gerekmektedir.
Bu itibarla, Gaziantep SGK İl Müdürlüğünün takip ettiği prim alacağı genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olmaması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip etmiş olduğu amme alacağı (Kurumlar Vergisi), genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkündür.
Buna göre,
Satış bedeli x Amme (vergi dairesi) alacağı tutarı
(M) Şahsının haciz tutarı + Amme (vergi dairesi) alacağı tutarı
formülü ile birinci sırada yer alan (M)'nin alacağı ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği amme alacağı garameten pay alacaklardır.
Bu itibarla, 45.000,-YTL satış bedeli 1 inci sıra haciz alacaklısı olan (M)'nin 15.000,-YTL alacağı ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin 35.000,-YTL alacağına garameten paylaştırılacaktır.
Buna göre,
45.000 x 35.000         = 31.500,-YTL
15.000 + 35.000
Şehit Kamil Vergi Dairesinin alacağına karşılık ayrılması gerekmektedir.
Örnek 13- Örnek 12'deki takyidat listesinin 3 üncü sırasında yer alan Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacak türünün ecrimisil olması halinde, gayrimenkulün satışından elde edilecek bedelin dağıtımı aşağıdaki şekilde olacaktır.
6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca, amme alacakları için tatbik edilen hacizlerden önce bir rehinli alacağın bulunması halinde, amme alacağının hacze iştirak edebilmesi için, bu alacağın genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olması gerekmektedir.
Bu itibarla, Gaziantep SGK İl Müdürlüğü ile Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacaklar (prim ve ecrimisil alacakları) genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizlerden olmaması nedeniyle rehinli alacaktan önce olan hacze iştirak etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, satış bedelinden 1 inci haciz alacaklısı ile rehin alacaklısının alacaklarına pay ayrıldıktan sonra kalan [45.000-(15.000+28.000)=]2.000,-YTL Şehit Kamil Vergi Dairesinin takip ettiği alacağa karşılık ayrılması gerekmektedir.
Yukarıda verilen örnekler ile amme alacakları için haczedilen malların satışı halinde, satış bedelinin dağıtımında uyulması gereken esaslar açıklanmıştır.
Hacizli malların alacaklı tahsil dairelerince satılması halinde, satılan malın bedeli tahsil edildikten ve itiraz süreleri geçtikten sonra satışı yapan tahsil dairelerinin alacaklılara pay dağıtımı sonucunu beklemeksizin, satılan malı alıcıya teslim etmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, satılan malın tescile tabi bir mal olması halinde, alıcı adına tescili için malın sicil kaydının tutulduğu ilgili sicillere durumun bildirilmesi ve bu bildirimde malın üzerindeki tüm takyidatların kaldırılmasının istenmesi icap etmektedir.
2- 6183 sayılı Kanunun 62 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal Varlığı Araştırmasıyla İlgili Açıklamalar:
6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından, amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı belirtilmiş ve maddeye 5228 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile ikinci fıkra olarak "Maliye Bakanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı amme idaresi itibarıyla da kullanılabilir." hükmü eklenmiştir.
Madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, tahsil dairelerinin işgücü ve zaman kaybını önlemek, kırtasiye ve posta masraflarını azaltmak amacıyla Devlete ait amme alacaklarının takip ve tahsili için yapılacak mal varlığı araştırmasının usul ve esasları 440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Yurt çapında mal varlığı araştırmasına başlamadan önce bilgisayar kayıtlarından borçlunun taşıt, gayrimenkul v.s. malının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma sonucu tespit edilen mallar üzerine gerekli haciz işlemlerinin yapılacağı tabiidir.
440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacak amme alacakları için tebliğle belirlenen il veya illerde yapılan araştırma sonucunda gerçek kişi amme borçlusunun haczi kabil mal varlığının bulunmadığının anlaşılması halinde, aciz halinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile belirlenen esaslar çerçevesinde yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacak amme alacakları ile ilgili olarak tebliğle belirlenen il veya illerde yapılan araştırma sonucu anılan Kanunun 75, 102 ve devam eden maddelerinin tatbiki açısından yeterlidir. Bu nedenle, bu araştırmalar sonucunda; 
- Haczi kabil mal varlığının bulunmadığı anlaşılan gerçek kişi amme borçlusunun aciz hali tespit edilecektir. 
- Amme borçlusunun herhangi bir mal varlığının bulunamaması ya da borçlu tarafından herhangi bir mal bildiriminde bulunulmaması ile tahsil zamanaşımını kesecek ya da durduracak diğer sebeplerin oluşmaması halinde, amme alacağı Kanunun 102 ve devamı maddeleri uyarınca tahsil zamanaşımına uğrayacak ve bu alacakların terkinine yönelik işlemler yapılacaktır.
Öte yandan, amme borçlusunun mal varlığına haciz tatbik eden vergi dairesince borçlunun diğer vergi dairelerine de borcunun (kanuni temsilci ve ortak sıfatı olmasından kaynaklı sorumluluğu da dikkate alınarak) olup olmadığının bilgisayar kayıtlarından araştırılması gerekmektedir.
Bilgisayar kayıtlarından bu yönde bir tespitin olması halinde, bu vergi dairelerine olan alacakların da tahsilini sağlamak amacıyla durum alacaklı diğer dairelere bildirilecektir.
Amme alacağını takiple görevli tahsil daireleri 440 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen limitin üzerinde olan amme alacakları için Bankaların Genel Müdürlüklerine doğrudan haciz bildirisi göndereceğinden, bu tahsil dairesi adına niyabeten mal varlığı araştırması yapan tahsil daireleri tarafından ayrıca Bankaların Genel Müdürlüklerine haciz bildirisi gönderilmeyecektir.
Mal varlığı araştırmaları için hazırlanacak listelerin okunaklı, amme borçluların kimlik bilgilerinin tam ve amme borçlusunun tüzel kişi olması halinde ortak ve kanuni temsilcilerinin de ayrı birer kişi olarak değerlendirilerek 50 kişilik listenin oluşturulmuş olması gerekmektedir.
Mal varlığı araştırmasını talep eden tahsil daireleri tarafından, takip edilen amme borçlusu hakkında daha evvel haciz varakası düzenlenerek onaylatılmadan mal varlığı araştırması talep edilemeyeceği tabiidir. Alacaklı tahsil dairesi adına mal varlığı araştırması yapacak olan tahsil dairesinin ayrıca haciz varakası talep etmesine gerek bulunmamakta, 50 amme borçlusundan oluşan listenin alınması üzerine mal varlığı araştırmasına haciz bildirisi düzenlenerek başlanılması gerekmektedir.
3- 6183 sayılı Kanunun 79 uncu Maddesiyle Amme Borçlusu Haline Gelen Üçüncü Kişilerin Sorumlu Oldukları Tutarla İlgili Açıklamalar:
Bilindiği gibi, amme borçlusundan takip edilen amme alacağını tahsil etmek üzere, 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca düzenlenerek tebliğ edilen haciz bildirisine süresinde itiraz etmeyen üçüncü kişiler, haciz bildirisiyle bildirilen tutar üzerinden amme borçlusu haline gelmektedir.
Amme borçlusu haline gelen üçüncü kişilerin sorumluluğu, haciz bildirisi ile bildirilen tutarla sınırlı olduğundan, haklarında yapılacak takipte ayrıca gecikme zammı talep edilmeyecektir.
4- Diğer Hususlar:
a) Haczedilen motorlu taşıtların trafikten men edilmesi yoluna gidilmeden önce, taşıtın sicil kayıtlarında amme alacağının tahsilini engelleyecek nitelikte takyidat bulunup bulunmadığının araştırılması ve amme alacağının hacizli aracın satışı halinde tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde trafikten men işlemine gidilmemesi gerekmektedir. Ancak zaman içerisinde satışa engel takyidatların kalkıp kalkmadığının takip edileceği tabiidir.
b) 25.09.2001 tarihli ve 2001/5 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi
 

ORANTILI TAHSİLATA İLİŞKİN UYGULAMA


KANUN NO: 6183
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
ÖDEMENİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR :
MADDE 47 - (Değişik: 4369 - 22.7.1998) Amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla; ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş, içinde bulunan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak, aynı tarihte zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak aslı ile fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl ve fer’ilerine orantılı olarak yapılır.
Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar; önce parayı tahsil eden dairenin, artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilir. (*)
____
(*) 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 86-c maddesi hükmü gereğince 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer.


TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A, SIRA NO:1  (2007)
III. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar

1. 6183 sayılı Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişik 47 nci maddesinde borçlunun muhtelif borçlarına karşılık rızaen yaptığı ödemelerle, tahsil dairelerince cebren tahsil olunan paraların mahsup sırası düzenlenmektedir.

2. Madde ile mahsup işlemlerinde; gerek rızaen yapılan ödemelerin gerekse cebren tahsil olunan paraların alacak aslı ve fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde, ödemenin alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilmesi esası getirilmiştir.

3. Madde hükmüne göre, amme borçlusunun ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş borçlarına karşılık yapacağı ödemeler öncelikle bu alacaklara mahsup edilecektir.

Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacağın aynı vadeli birden fazla türden olması ve yapılan ödemenin alacağın tamamını karşılamaması halinde ödemenin mahsubu; borçlunun talebi doğrultusunda, talep bulunmaması halinde tamamı karşılanabilen alacaktan başlanarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, amme alacaklarının ödeme zamanları belirli süreleri kapsamaktadır. Amme borçlusu, borcunu bu sürenin herhangi bir gününde ödeyebilir. Bu husus dikkate alınarak amme borçlusunun ödeme yaptığı tarihte, vadesi sona erecek borcu bulunmaması halinde, vadesi geçmiş borçlarına karşılık ödeme yapması mümkündür.

4. Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş aynı vadeli alacaklar içinde alacak asıllarının yanı sıra gecikme faizi gibi fer'i alacakların bulunması halinde kısmi ödemelerin mahsubunda aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş aynı vadeli birden fazla türden alacaklara karşılık yapılacak kısmi ödemelerde;

-Aynı vadeli alacakların, örneğin gelir vergisi ve damga vergisi gibi, sadece alacak asıllarından oluşması halinde, tebliğin yukarıda belirtilen bölümü uyarınca,

-Aynı vadeli alacakların asli ve fer'i alacaklardan, örneğin gelir vergisi, gecikme faizi, gelir vergisine bağlı vergi ziyaı cezası, damga vergisi, gecikme faizi ve damga vergisine bağlı vergi ziyaı cezasından oluşması halinde;

-Gelir vergisi ve buna ait gecikme faizi bir grup, damga vergisi ve buna ait gecikme faizi ayrı bir grup, gelir vergisi ve damga vergisine ait cezaların her biri de ayrı ayrı birer grup olarak dikkate alınacak,

-Söz konusu gruplardan borçlunun talebi bulunması halinde bu talep doğrultusunda, talep bulunmaması halinde tamamı karşılanabilen alacak grubundan başlamak üzere,

-Orantı hükmü de göz önünde bulundurularak,

mahsup yapılacaktır.

    5. 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmüne göre, vadesi geçmiş alacaklar için rızaen yapılan ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı takvim yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak alacağa, bu takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak alacak birden fazla ise her birine orantılı olarak yapılacaktır.
 
Zamanaşımına uğrayacak alacağa yapılan mahsuptan sonra kalan tutar bulunması veya ödemenin yapıldığı takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak alacağın bulunmaması halinde yapılan ödeme, vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olan alacağa mahsup edilecektir.
 
Mahsup işleminde, her bir alacak aslının, fer’ileri ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak mahsup edilecek tutarın alacak aslı ve fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup, alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak yapılacaktır.
 
Örnek 1- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ostim Vergi Dairesi mükellefi (A), 26.02.2007 tarihinde borçlarına karşılık 1.100,00 lira ödemede bulunmuştur. Mükelleften aranılan amme alacağına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablonun 1, 2 ve 3 no’lu sütunlarında gösterilmiştir. Ödemenin mahsubu, tablonun 4 no’lu sütunundaki gibi yapılacaktır.

Ödeme Tarihi İtibarıyla Amme Alacağının   Ödemenin Mahsubu

Türü   (1)
Vadesi      (2)
Tutarı (lira)   (3)
Durumu   (4)
Mahsup (lira)
KDV   26.02.2007   100,00   ----   100,00
Gelir  V.   31.03.2006   750,00   Teminatsız   750,00
Gecikme zammı      207,51   “   207,51
KDV   26.04.2006   65,00   Teminatlı   ----
Gecikme zammı      22,10   “   ----
KDV   26.09.2006   80,00   Teminatsız   37,77
Gecikme zammı      10,00   “   4,72
G. Stp.V.            26.10.2006   40,00   Teminatsız   ----
Gecikme zammı                 4,00   “               ----
Toplam   1.278,61      1.100,00


Görüldüğü gibi mükellefin ödeme yaptığı 26.02.2007 tarihi, 100,00 lira tutarlı Katma Değer Vergisi borcunun ödeme süresinin son günüdür. Bu durumda yapılan ödemeden öncelikle bu alacak tahsil edilecektir.

Mükellefin 2007 yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak borcu olmadığından, vadesi önce gelen 31.03.2006 vadeli teminatsız gelir vergisi ile bu verginin gecikme zammı için toplam (750+207,51=)957,51 lira mahsup edilecektir.

KDV, gelir vergisi ve bu verginin gecikme zammına yapılan mahsuplardan sonra (1.100,00–1.057,51=)42,49 lira mahsup yapılabilecek tutar kalacaktır. İzleyen 26.04.2006 vadeli alacak teminatlı olduğundan, madde hükmüne göre kalan tutar, 26.09.2006 vadeli teminatsız katma değer vergisine mahsup edilecektir.

Ancak, 42,49 liralık ödeme 26.09.2006 vadeli alacak aslı ve gecikme zammının tamamını karşılamadığından mahsup, alacak aslı ve gecikme zammına orantılı olarak yapılacaktır.

Bunun için öncelikle borca hesaplanacak gecikme zammı ile bu alacağın asıl ve fer’i toplamı bulunacaktır.

Gecikme zammı, 26.09.2006 ila 26.02.2007 tarihleri arasındaki 5 aylık süre için aylık % 2,5 oranı esas alınarak %12,5 oranında hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammı tutarı 80 X % 12,5 = 10,00 lira, toplam alacak ise 80,00+10,00= 90,00 lira olacaktır.

Alacak aslı ve gecikme zammına yapılacak mahsup tutarı aşağıdaki formüle göre bulunacaktır.

Her bir alacak için yapılacak mahsup tutarı   =   Her bir alacak tutarı   X   Yapılan ödeme
      Toplam alacak tutarı
 
Buna göre, 42,49 liranın;

Alacak aslına mahsup edilecek tutarı   =   80,00 X 42,49   = 37,77 lira
      90,00   
 

   Gecikme Zammına mahsup edilecek tutarı   =   10,00 X 42,49   = 4,72 lira
      90,00   

olacaktır.

Mahsuptan sonra kalan 42,23 lira alacak aslı ise vade tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

Örnek 2-  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Basmane Vergi Dairesi mükellefi (K), vadesi geçmiş borçları için 11.02.2007 tarihinde 10.000,00 lira ödemede bulunmuştur. Mükelleften aranılan amme alacağına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablonun 1, 2 ve 3 no’lu sütunlarında gösterilmiştir. Mükellefin ödemenin yapıldığı yıl içerisinde zamanaşımına uğrayacak borcu yoktur. Mükellefin borçları; 2003 takvim yılı hesaplarının incelenmesi sonucu kesinleşen kurumlar vergisi ve vergi ziyaı cezası olmak üzere iki tür asli alacak, gecikme zammı ve gecikme faizi olmak üzere iki tür fer’i alacaktan oluşmaktadır. Ödemenin mahsubu, 4 no’lu sütundaki gibi yapılacaktır.

Ödeme Tarihi İtibarıyla Amme Alacağının   Ödemenin  Mahsubu

Türü   (1)
   Vadesi      (2)
Tutarı (lira)   (3)
Durumu   (4)
Mahsup (lira)
Kurumlar V.   25.04.2005   5.000,00   Teminatsız   2.451,96
Gecikme zammı      2.995,89   Teminatsız   1.469,16
Vergi Ziyaı   25.04.2005   5.000,00   Teminatsız   2.451,96
Gecikme zammı      2.995,89   Teminatsız   1.469,16
Gecikme faizi   25.04.2005         4.400,00   Teminatsız      2.157,76*
Toplam   20.391,78      10.000,00
*Mahsup sonucu kalan tutarın tamamı bu alacağa ayrılmıştır.

Görüldüğü gibi yapılan 10.000,00 lira ödeme, vadeleri aynı olan asıl alacaklar ve fer’ilerinin tamamı olan 20.391,78 lirayı karşılamamaktadır. Bu durumda ödemenin mahsubunun her bir alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak yapılması gerekmektedir.

Bunun için asıl ve fer’ileri itibarıyla her bir alacağa yapılacak mahsup tutarının hesaplanmasında Örnek 1’deki formül kullanılacaktır.

Buna göre, 10.000,00 liranın;

Kurumlar Vergisine mahsup edilecek tutarı   =   5.000,00 X 10.000,00   = 2.451,96 lira
      20.391,78   

Kurumlar Vergisinin Gecikme Zammına mahsup edilecek tutarı   =   2.995,89 X 10.000,00   = 1.469,16 lira
      20.391,78   

olarak bulunacaktır.

Aynı formül kullanılarak vergi ziyaı cezasına mahsup edilecek tutar 2.451,96 lira, vergi ziyaı cezasının gecikme zammına mahsup edilecek tutar 1.469,16 lira olarak bulunacak, ödemeden geriye kalan 2.157,76 lira gecikme faizine mahsup edilecektir.

6. 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmüne göre, amme alacağına karşılık cebren tahsil edilen paralar önce parayı tahsil eden dairenin artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer’ilerine mahsup edilecektir. Tahsil edilen paranın alacak aslı ve fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde, mahsup,  alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak yapılacaktır.

Ödeme süresi geçmiş alacaklar için cebren tahsil muameleleri, ödeme emri tebliği, teminatlı alacaklarda ise borcun ödenmesi için bildirimde bulunulması ile başlanılmaktadır.

            6183 sayılı Kanunun;

- 55 inci maddesine göre, ödeme emri ile borçluya; 7 gün içerisinde borcunu ödemesi ya da borca karşılık mal bildiriminde bulunması, aksi halde borcun cebren tahsil edileceği ve mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile cezalandırılacağı hususu,

- 56 ncı maddesi ile de karşılığında teminat alınmış olan borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği ve diğer şekillerle cebren tahsile devam edileceği,

bildirilmektedir.

Bu tebligatlar ile borçluya yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde karşılaşacağı müeyyideler hatırlatılmaktadır.

Borçlunun verilen bu sürelerde borcunu ödememesi halinde amme alacağı; borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen mallarının haczi ve satışı, teminatlı alacaklarda teminatın paraya çevrilmesi suretiyle tahsil edilecektir.

Bu durum dikkate alınarak cebren tahsil olunan amme alacaklarının mahsubu, aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a) Ödeme emri tebliği veya teminatlı alacaklar için yapılan bildirim üzerine ödemeler

   Ödeme emri tebliği veya teminatlı alacaklar için yapılan bildirim üzerine verilen sürelerde veya daha sonraki tarihlerde yapılacak ödemeler bu tebligatlarla istenilen alacaklara mahsup edilecektir. Ödemenin alacak aslı ve fer’ilerini karşılamaması halinde mahsup alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak yapılacaktır.

   b) Haciz ve satış işlemleri sırasında yapılan ödeme ve tahsilatlar

   Cebri tahsil işlemlerinde borçlunun; haciz ve satış işlemlerinin yaratacağı olumsuzlukları gidermek amacıyla, haciz işlemi sırasında, haciz tarihinden hacizli malın satışına kadar haczi yapan memura veya tahsil dairesine borcunu tamamen veya kısmen ödemesi mümkündür. Yapılan bu ödemeler cebren tahsil hükmündedir.

   Yapılan hacze rağmen borç ödenmediği takdirde haczedilen her türlü mal satılarak paraya çevrilmektedir. Haczedilen malların satışının ne şekilde yapılacağı her malın özelliğine göre 6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Para, döviz, teminat mektubu gibi likit kıymetlerin ihale yöntemiyle satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olmadığından, bu kıymetlerin paraya çevrilmesinden, nakdin tahsil dairesi kayıtlarına intikal etmesi anlaşılacaktır.

   Bu şekilde tahsil olunan paralardan, aynı Kanunun 74 üncü maddesine göre önce ilan, nakil gibi takip masrafları düşüldükten sonra geriye kalan kısım takip konusu alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilecektir.

            Örnek 3- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mecidiyeköy Vergi Dairesi mükelleflerinden (B)’nin vadesi geçmiş vergi borçları için cebri takibe geçilmiş ve haczedilen bir taşıt 25.02.2007 tarihinde 17.000,00 liraya satılarak, satış bedeli aynı gün tahsil edilmiştir. Vergi dairesince satış işlemi gerçekleşinceye kadar 62,00 lira takip gideri yapılmıştır. Mükelleften aranılan amme alacağına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablonun 1 ve 2 no’lu sütunlarında gösterilmiş olup, 17.000,00 lira tahsilatın mahsubu, 3 no’lu sütunundaki gibi yapılacaktır.

Tahsilat Tarihi İtibarıyla Amme Alacağının   Tahsilatın Mahsubu
Türü   (1)
    Vadesi   (2)
     Tutarı (lira)        (3)
       Mahsup (lira)   
Takip Gideri   ----   62,00   62,00   
Gelir  V.   31.07.2005   5.000,00              5.000,00
Gecikme zammı   ----   2.579,25              2.579,25
G.Stp.V.             26.08.2005   400,00                400,00
Gecikme zammı                          ----   196,01                196,01 
KDV   26.09.2005   1.500,00              1.500,00 
Gecikme zammı   ----   690,03              690,03
KDV   26.10.2005   7.000,00              4.596,24
Gecikme zammı   ----           3.010,14                         1.976,47
Toplam   20.437,43   17.000,00

Tabloda görüldüğü gibi, tahsil olunan 17.000,00 liradan öncelikle 62,00 lira takip gideri düşüldükten sonra kalan tutar mükellefin vadesi önce gelen 31.07.2005 vadeli gelir vergisi ve buna ilişkin gecikme zammı borcundan başlayarak sırası ile 26.08.2005 vadeli gelir stopaj vergisi, 26.09.2005 vadeli katma değer vergisi ve bu vergilere ilişkin gecikme zamlarına mahsup edilecektir.

Bu mahsuplardan sonra yapılan tahsilattan 6.572,71 lira kalacaktır. Ancak, kalan tutar 26.10.2005 vadeli Katma Değer Vergisi ve gecikme zammının tamamını karşılamadığından mahsup alacak aslı ve gecikme zammına orantılı olarak yapılacaktır.

Bunun için öncelikle borca uygulanacak gecikme zammı ile bu alacağın asıl ve fer’i toplamı hesaplanacaktır.

Gecikme zammı, 27.10.2005 ile 25.02.2007 tarihleri arasında geçen süre için 3.010,14 lira olduğundan, toplam alacak (7.000,00 + 3.010,14=) 10.010,14 lira olacaktır.

Alacak aslı ve gecikme zammına yapılacak mahsup tutarlarının tespitinde aşağıdaki formül kullanılacaktır.
 
Her bir alacak için yapılacak
mahsup tutarı   =   Her bir alacak tutarı   X   Yapılan ödeme
      Toplam alacak tutarı

Buna göre, 6.572,71 liranın;

Alacak aslına
mahsup edilecek tutarı   =   7.000,00 X 6.572,71   = 4.596,24 lira
      10.010,14   
Gecikme zammına
mahsup edilecek tutarı   =   3.010,14 X 6.572,71   = 1.970,47 lira       
      10.010,14   

olacaktır.

   Ancak, yukarıda mahsup edilen 8 tür alacaktan sonra arta kalan tutar (17.000,00-15023,53=) 1.976,47 lira olduğundan, 3.010,14 lira gecikme zammı için 1.970,47 lira yerine 1.976,47 lira ayrılacaktır.
 
Mahsuptan sonra kalan (7.000,00-4.596,24=)2.403,76 lira alacak aslı vade tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte takip edilmeye devam edilecektir.

   7. 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 01.01.1999 tarihinden itibaren rızaen ya da cebren yapılan tüm tahsilatların mahsubu yukarıdaki esaslara göre yapılmaktadır.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat  D. Bşk.lığı
   
SAYI                            : B.13.1.SSK.0.08.00.00/VIII-031/996125 ANKARA 
KONU                          : Mahsup İşlemleri   
GENELGE                    : 16-180 Ek 
TARİH                         : 29/12/1998
B- RIZAEN YAPILAN ÖDEMELERDE MAHSUP 
            Bilindiği üzere, ödeme emri gönderilmeden önce işverenin borcuna karşılık yaptığı ödemeler rızaen ödemelerdir. 
            Yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda, ister işveren tarafında, ister Kurumumuz tarafından işyeri dosyası ve borç türü seçilmiş olsun, bu işyeri dosyasına yatan paranın mahsubu aşağıdaki şekilde olacaktır. 
            1- Yatan para, önce, ödeme süresi başlamış, vadesi geçmemiş, dolayısıyla, henüz gecikme zammı doğmamış olan Kurumumuz alacağına mahsup edilecektir. 
            2- Artan para olursa ya da ödeme zamanı gelen ve vadesi geçmeyen alacak yoksa; bu para , bu kez, en eski borçtan başlanarak, boç aslı ve gecikme zammına orantılı olarak dağıtılacaktır. 
            Örneğin; bir işverenin, bir işyeri dosyasından dolayı 1998 yılı Eylül, Ekim ve Aralık aylarına ilişkin aylık sigorta prim bildirgelerini verdiği halde primlerini ödemediğini ve borçlarına karşılık 10.01.1999 tarihinde banka yoluyla 50.000.000 TL. yatırdığını varsayalım. 
            Bu işvernin borç durumu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olsun. 
   
Bildirgenin ait olduğu ay   Prim aslı    Gecikme zammı   Toplam
1998/ Eylül   20.000.000 -    7.200.000 -    27.200.000 -
1998/Ekim   20.000.000 -    4.800.000 -    24.800.000 -
1998/Aralık   20.000.000 -    -   20.000.000
            Bu durumda; önce Aralık ayı borcu kapatılacaktır. Kalan 30 milyonun 27.200.000 TL.si ile 1998 Eylül ayı bildirgesinden kaynaklanan borç kapatılacaktır. Kalan 2.800.000 Tl.nin 1998 Ekim ayına dağıtımı ise; 
            Mahsup    Borç aslı veya     Mahsubu 
            Edilecek =Ferileri     X     yapılacak tutar 
            Tutar                 Toplam Borç 
            Formülüne göre yapılacaktır. Buna göre ; 
            Prime mahsup     20.000.000 X 2.800.000 = 2.258.065 TL. 
            Edilecek tutar = 24.800.000 
            Gecikme zammına   4.800.000 X 2.800.000 = 541.935 TL. 
            Mah. Ed. Tutar =         24.800.000 
            Bu işlemler sonunda işverenin kalan borcu aşağıdaki gibi olacaktır. 
   
Bildirgenin ait olduğu ay   Prim aslı   Gecikme zammı   Toplam
1998/Eylül   -   -   -
1998/ Ekim   17.741.935   4.258.935   22.000.000
1998/Aralık   -   -   -
            C- CEBRİ TAHSİLATTA MAHSUP : 
            Bilindiği gibi, ödeme emri gönderilen bir borca karşılık yapılan her türlü tahsilat cebri tahsilattır. Dolayısıyla ödeme emri gönderilecek icra dosyası açıldıktan sonra, ister işverence kendiliğinden bir para yatırılsın, isterse haciz veya satış sonucu bir para tahsil edilmiş olsun, bu tahsilatın mahsubu cebri tahsilattaki mahsup esaslarına göre yapılacaktır. 
            Cebri tahsilatta mahsup esasları aşağıda açıklanmıştır. 
            1 - Cebri Tahsilatta tahsil olunan paradan ilk önce tahsil tarihine kadar yapılmış olan tüm icra giderleri (posta, ilan ve satış masrafları, zor kullanma, nakil, ekspertiz, muhafaza, yediemin ücretleri bilirkişi ücretleri v.b.) mahsup edilecektir. 
            2 - Bir işverenin, bir işyeri dosyasından açılan birden çok icra takip dosyası varsa, işveren istediği icra dosyasına para yatırabilecek, paranın mahsubu, seçilen dosyadaki asıl ve fer'i borçlarına orantılı olarak yapılacaktır. Seçilen icra dosyasındaki borç tümüyle bitirilmeden diğerine geçilmeyecektir. Burada zamanaşımına uğrayacak icra dosyasına öncelik tanınmasında zorunluluk bulunduğu göz önünde tutulacaktır. 
            3 - Bu işverence icra dosyası seçilmeden para yatırılırsa veya haciz yoluyla bir para tahsil olunursa, bu kez, ilk açılan takip dosyasından başlanılarak, bu icra dosyası olduğunu varsayalım. 
            (A) İşyerinin borç dökümü : 
   
Sıra No   İcra Dosya No   BORCUN
        Türü   Aslı   G.Z.   Kanuni faiz   Takip Masrafı   TOPLAM
1   1998/47   Prim   20.000.000   7.200.000   100.000   1.000   27.301.000
2   1998/150   İPC   95.679.000   20.000.000   300.000   3.000   115.982.000
3   1998/210   TTK   100.000.000   40.000.000   500.000   1.000   140.501.000
            Bu işveren, 1998/150 sayılı icra dosyasını seçerek bu dosya için kendiliğinden 50.000.000.-TL ödemiş olsun. Bu durumda ödenen paradan öncelikte 3.000 .-TL tebliğ masrafı kapatılacak, kalan 49.997.000.-TL'nin dağılımı ise, 
            Mahsup            Borç aslı veya             Mahsubu 
            Edilecek = Ferileri   x      yapılacak tutar 
            Tutar             Toplam Borç 
            Formülüne göre yapılacaktır. 
            Yukarıdaki formüle göre; 
     İPC'ye mahsup =     95.679.000 X 49.997.000= 41.245.941.-TL 
            Edilecek tutar             115.979.000 
            Gecikme zammına=     20.000.000 X 49.997.000= 8.621.733.-TL 
            Mah.ed.tutar                 115.979.000 
            Kanuni faize=       300.000 X 49.997.000= 129.326.-TL 
            Mah.ed.tutar             115.979.000 
            Olacaktır. 
            Bu durumda 1998/150 sayılı icra dosyasında 
            54.433.059.-TL İPC 
            11.378.267.-TL GZ 
            170.674.-TL KAN.FAİZ                                                 borç kalacaktır


YÜKLENİCİLERİN İDARE NEZDİNDE TAHAKKUK ETMİŞ VEYA EDECEK
ALACAKLARINDAN DOLAYI BİRDEN FAZLA HACİZ BİLDİRİMİ VE TEMLİKLERİNİNTİKALİ HALİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA

İÇ GENELGE
(Sıra No:13)

Yüklenicilerin idare nezdinde tahakkuk etmiş veya edecek alacaklarından dolayı birden fazla haciz
bildirimi ve temliknamelerin intikali halinde dikkat edilecek hususlar;
Kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı yasaklanmadıkça, borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı,
alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir (BK. m.162/1). Temlik işleminin geçerli olması için, yazılı
şekilde yapılması gerekir (BK. m.163). Yani, temlik için aranan yazılı şekle, alacağı devralanın
(temellük edenin) katılmasına gerek yoktur. Yazılı temlik beyanının (devir beyanın), alacağı devreden
(temlik eden) tarafından imzalanması aranan şekil şartının gerçekleşmesi için yeterlidir. Borçlar
Kanunundaki düzenleme bu şekilde olmasına rağmen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 8 nci maddesinin (g) bendinde “Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak
ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi” aranacağı düzenlenmiştir.
Temlik akdi yapılır yapılmaz alacak devralana geçer. Yazılı şekilde yapılan temlik, kazandırıcı nitelikte
bir tasarruf işlemi olarak, alacağın bütün fer’i ve imtiyaz hakları ile birlikte, temliknamenin düzenlendiği
andan itibaren yeni alacaklının (temellük edenin) malvarlığına girmesi sonucunu doğurur. Bu geçiş,
alacağa bağlı olan, bütün imtiyazlar ve fer'i haklarla beraber vukubulur (BK. m.168). Bu sebeple de
geçerli bir temlik işleminden sonra temlik edenin alacaklıları artık bu alacağa dokunamazlar, aksine
devir alanın alacaklıları onu haciz ettirme imkânına kavuşurlar.
Borçlu, temlike vakıf olduğu zaman temlik edene karşı haiz olduğu def'ileri, temellük edene karşı
dermeyan edebilir (BK. m.167/1); aidiyeti çekişmeli bir alacağı tediyeden imtina ederek mahkemeye
tevdi ile borçtan beri olur (BK. m.166/1). BK m. 166/1 deki bu düzenleme, BK 95 nci maddesindeki
genel hükmün özel bir uygulamasıdır; bu nedenle oradaki anlamıyla değerlendirilmelidir. Borçlu,
alacağın çekişmeli olduğunu bildiği halde ödemede bulunursa, tehlike ve hasarı kendisine ait olur (BK.
m.166/1). Bu durumda; gerçek alacaklıya karşı ödeme ile borcundan kurtulmayıp ona karşı yeni bir
ödemede bulunmak zorunda kalır.
Yüklenicilerin idare nezdinde hakedişleri doğduğu zaman idareler hakedişlerden kanundan ya da
sözleşmeden kaynaklanan kesintileri yapmak zorundadır.
Yüklenici - takip borçlusunun tahakkuk eden hakediş tutarı, tüm alacaklıların alacağını ödemeye
yetmezse, ilk haczi koyan icra dairesince bir sıra cetveli yapılması ve tüm alacaklılara tebliğ edilerek
kesinleşmesi gerekir (İİK. m.140, 141). Sıra cetveli yapma görevi, ilk haczi koyan icra müdürlüğüne ait
olup (talimat yolu ile uygulanmış olsa bile talimatı veren icra dairesi) üçüncü kişi veya idare, hangi icra
dairesine ödeme yapacağını belirleyemez. İdarelerin haciz bildirimi tarihlerini esas alarak yapacağı
dağıtım İİK 140 vd. maddeleri hükümlerine aykırılık teşkil edecektir. Öğreti ve uygulamada bu
yöndedir.
Sonuç olarak; haciz bildirimleri ile temliknamelerin dayanağının; temlik işleminin kanun, sözleşme veya işin mahiyeti itibariyle yasaklanıp yasaklanmadığı, yukarıda aranan şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı, temsilci vasıtasıyla düzenlenen temlik işlemlerinde temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı,temliknamenin yüklenilen işe ve alacağın tamamına veya bir kısmına ilişkin olup olmadığı, muhtelif tarihlerde uygulanan ve kesinleşen ihtiyati hacizler varsa, öncelikle ilk haczin yani bu hacizler arasında ilk önce kesin hacze dönüşen ihtiyati haczin vb. yönlerden incelenmesi zorunludur.


UYGULAMA :
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, yüklenici - takip borçlusunun tahakkuk etmiş hakedişinden,
kanunlardan ve sözleşmeden kaynaklanan kesintiler yapıldıktan sonra bütün takip alacaklıları ile
temlik lehtarlarının alacaklarını karşılamaması durumunda:
a) İİK 140/1 maddesindeki, “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse
icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” hükmü gereğince sıra cetveli yapılması hususunda icra müdürünün takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, takip borçlusu yüklenicinin idare nezdindeki hakedişlerinden kanunlardan ve sözleşmeden kaynaklanan kesintiler yapıldıktan sonra
bakiye miktar, sıra cetveli yapılması kayıt ve şartıyla icra müdürlüğüne ödeneceği hususunda, mevcut hacizler ve temliklerin bir listesiyle birlikte ilk haczi koyan İcra Müdürlüğü dosyasına beyanda bulunulması, daha sonra ilgili idareye takip borçlusunun hakedişinin İcra Müdürlüğüne aktarılması konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu konuda alacak üzerinde hak iddia eden tüm alacaklılar da haberdar edilmelidir.
b) Temlikler, hacizler ve bunların geliş sırası ve sair sebeplerle kime ve ne şekilde ödeme yapılacağı
konusunda tereddüt bulunması durumunda, BK 95 veya 166/1 inci maddeleri hükümlerinde belirtilen
şartların varlığı halinde bu hükümler gereğince görevli sulh hukuk mahkemesinden tüm bilgi ve
belgeler ilişiğinde tevdi mahalli tayini yoluna gidilmesi; mahkemesince talebin kabulü halinde, kararın
birer örneği eşliğinde tüm alacaklılara keyfiyetten bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını, genelgemizin bir örneğinin ilgili bağlı ilçe Hazine
Avukatlıklarına gönderilmesini rica ederim.


Selahattin İNCİ
Başhukuk Müşaviri ve
Muhakemat Genel Müdürü
BAHUM Mevzuat Yönetim Sistemi


SEVGİ VE SAYGILARIMLA

     H.HAKAN KABUL
   Muhasebe Yetkilisi
 
" BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMAYIN !!! "Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #2 : 29 Haziran 2012, 18:58:21
Kestirmeden bir cevap olsaydı daha işime gelirdi ???Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #3 : 30 Haziran 2012, 10:31:48
BALIK TUTMAYI ÖĞRENMENİN ZAMANI GELDİDE GEÇİYOR KARDEŞİM...
SEVGİ VE SAYGILARIMLA

     H.HAKAN KABUL
   Muhasebe Yetkilisi
 
" BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMAYIN !!! "Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #4 : 02 Temmuz 2012, 07:23:02
BALIK TUTMAYI ÖĞRENMENİN ZAMANI GELDİDE GEÇİYOR KARDEŞİM...

 ;) ;) ;) ;)
"Hayatta Herşey Biter. Bir gün gelir hayatımızda biter. Yeterki sevgi saygı bitmesin."Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #5 : 02 Temmuz 2012, 09:20:01
Sn.ÇETİN anladığım kadarı ile yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getiremediği anlaşılıyor. Bu durumda yapılması gereken işlem sözleşmede yazılıdır.  Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme Hükümlerine dikkate al.Ynt: HİZMET HAKEDİŞİ,SGK BORCU,İŞÇİ ALACAĞI Yanıtla #6 : 02 Temmuz 2012, 14:22:39
Himmet Bey gecikme cezası  kesildi.Neredeyse sözleşme fesh olacaktı.İşçi alacaklarını hakedişten keseceğiz.Kalanını diğer borçlarına göndereceğiz.
Hakan Bey,
Kaçan balık büyük olur.
Biz öğrenelim tutmayı derken...En azından olta verenlerde var bunada şükür :D
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2012, 16:28:10 Gönderen: Çetin »