Kamu Mali Yönetimi Platformu

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Merhaba.

Alıntı yapılan: 7161 Sayılı Kanun
MADDE 56- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.
....
....
MADDE 59- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Kanunun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır.”

Alıntı yapılan: 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yeni hali
GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: 4/7/2012-6353/53 md.)
Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra:17/1/2019-7161/59 md.)Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Kanunun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır.
2
Merhabalar
Kamu kurumlarında kiraya verilen taşınmazların kira bedeli artışlarında,artışlar Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi oranında artışlar yapılmaktadır.18.01.2019 tarihli ve 7161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Kanunla, kira artışının Tüketici Fiyat Endeksi Oniki aylık ortalamalardaki değişim oranında artış yapılacağı belirtilmiştir.6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun Geçici 2'nci maddesinde,anılan Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesinin 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl ertelendiği,ancak yeni Kanun değişikliği ile 344'üncü maddenin de 01.01.2019 tarihinden yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
Kira artışlarında,Tüketici Fiyat Endeksi Oniki aylık ortalamalardaki değişim oranında artış yapılacak mıdır?
iyi çalışmalar
3
zamlar ve tazminatlar kararnamesine bakın.
4
Bakanlar Kurulu Kararına gereği 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esaslara göre Elektrik ek fiyat farkı ödemesini yapan var mı?

Varsa yaptığınız çalışmayı paylaşabilir misiniz?

2016/1 örnek

A1               A2        F0         M                B                 =(M*B)*((A2/A1)-1)-F0
25,2242   30,9865   5.886,53   1.510.112,93   0,183420      57.388,82


Buraya kadar tamam ancak

Karar Sayısı : 2018/11993
4735 sayılı Kamu îhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/6/2018 tarihli ve 5007 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11993 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR

Uygulama esasları

MADDE 6- (4) Bu Esaslar kapsamında birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu Esaslar kapsamındaki sözleşmelere ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Atımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç tarife bedelini geçemez.
5
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu / Ynt: Elektrik ek fiyat farkı ödemesini yapan var mı?
« Son İleti Gönderen: MY 03 Eylül 2018, 11:22:31  »
İyi günler üstadlarım : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa ilişkin geçici 3.maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin hesaplama excel tablosu olan varsa paylaşabilirmi ? iyi çalışmalar
6
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu / Elektrik ek fiyat farkı ödemesini yapan var mı?
« Son İleti Gönderen: freedom 19 Temmuz 2018, 11:49:43  »
RESMİ GAZETE SAYISI:30464   RESMİ GAZETE TARİHİ:30.06.2018
KARAR SAYISI: 2018/11993   KARAR TARİHİ: 20.06.2018

Bakanlar Kurulu Kararına gereği 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esaslara göre Elektrik ek fiyat farkı ödemesini yapan var mı?

7
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular / TAŞERON DAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER
« Son İleti Gönderen: MY 04 Haziran 2018, 09:26:36  »
TAŞERON DAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İN MALİ VE SOSYAL YARDIM HAKLARI NELERDİR SENDİKALI OLAN SENDİKALI OLMAYAN VE HERİKİSİNEDE YAPILACAK ÖDEMELER VE YASAL DAYANAKLARI NELERDİR
8
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular / Ynt: TAŞITLAR
« Son İleti Gönderen: mutlu 25 Mayıs 2018, 11:45:01  »

       Merhabalar ,  aşağıdaki  iki maddeden de faydalanılabilir .
     
   237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. maddesi Taşıtların satılabilmeleri:

 Madde 13 – Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır.  Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine devredilir...

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Hurdaya çıkarılan, satılan veya devredilen resmi taşıtlar.

 
Madde 40 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/7/2008-26940) (4)
Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması nedenleriyle, gerek kamu kurum veya kuruluşları gerekse Maliye Bakanlığınca satışı yapılacak olan resmi taşıtların satışı yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tarafından trafik tescil şube veya bürolarında trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi yaptırılması zorunludur.
Trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi için; 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun eklendiği bir yazı ile trafik tescil şube veya bürolarına müracaat edilir.
Rapordaki kayıtlara ve talebe göre;
a) Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konulur ve bu durum bilgisayar kayıtlarına işlenir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar tamir edilmiş olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.
b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamasından dolayı satışı öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu taşıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan satışa ilişkin belge esas alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarında adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.
c) Alıcıların bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmemeleri halinde, aracın önceki maliki olan kurum veya kuruluşun müracaatı üzerine satış tarihi itibariyle alıcısı adına mevcut plakası üzerinden resen tescil işlemi yapılır.
9
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular / Ynt: TAŞITLAR
« Son İleti Gönderen: freedom 23 Mayıs 2018, 13:44:22  »
Merhaba,

Her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrine ilişkin Başbakanlık genelgesi linki

http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2001/2001-0320-04421.pdf

Ayrıca MKE Hurdaİşletmesi Müdürlüğü yazısı linki

https://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/mevzuat_detay.php?kod=1513&turu=ge

Alıntı
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-4421
19/03/2001
Konu :

GENELGE
2001/15
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerini “...verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve millî ekonomi ile uyum içinde...” ve “...ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak...” yürütmeleri amaçlanmış olmakla beraber, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Resmî Daire ve İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara ait müessese ve iştiraklerinin malik oldukları her çeşit maden hurdaları ile bunların hurda halindeki halitalarının ve kullanılmayacak hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının kendi ihtiyaçlarından fazlalarının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 6 ayda bir piyasa etütlerine dayanarak yapacağı tespit ve teklif ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca kabul edilecek fiyatlarla adı geçen Kuruma satış suretiyle devirleri...“ hükmü gereğince, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri (HURDASAN) A.Ş., bu kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlardan, her türlü hurda malzemeyi toplama ve değerlendirme göreviyle yükümlü kılınmıştır.
Bu nedenle; 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, her türlü hurda malzemenin, kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devrinin temini hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bülent ECEVİT
Başbakan

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekr.ne
Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
10
Diğer Konular / 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun
« Son İleti Gönderen: KMY 19 Mayıs 2018, 02:21:43  »
Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir.

Mustafa Kemal ATATÜRK
(Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.)


 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10